Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Zaproszenie do złożenia oferty PZPK.DAO.252.8.2014r.

na dostawę/usługę/robotę budowlaną*

pod nazwą: koordynacja całościowa projektu „ Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na koordynacji całościowej projektu „Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych”, obejmująca:

1) Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie, wnioskiem aplikacyjnym, Planem Wdrażania Projektu oraz Planem Promocji Projektu.

2) Nadzór nad zgodnością działań wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu z harmonogramem realizacji Projektu i szczegółowym budżetem Projektu, określonymi we wniosku aplikacyjnym, zobowiązaniami wynikającymi z zawartych w związku z Projektem umów oraz wytycznymi dotyczącymi Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

3) Koordynację, w zgodzie z wytycznymi obowiązującymi w Mechanizmie Finansowym EOG 2009-2014, prac związanych z wyłonieniem wykonawców w ramach zamówień publicznych podlegających oraz niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych we współpracy z osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w PZPK.

4) Nadzór nad przygotowywaniem korespondencji dotyczącej sprawozdawczości, rozliczeń finansowych, komunikacji z instytucjami reprezentującymi Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Partnerem Projektu, a także - w razie konieczności - zmian do wniosku aplikacyjnego i Umowy o dofinansowanie, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Mechanizmie Finansowym EOG 2009-2014.

5) Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Projektu przez osoby realizujące zadania w ramach Projektu.

6) Współpracę w zakresie realizacji projektu z instytucjami reprezentującymi Mechanizm Finansowy EOG2009                       -2014, w szczególności Operatorem Programu oraz Krajowym Punktem Kontaktowym (w razie konieczności także w języku angielskim).

7) Udział w posiedzeniach Zespołu Projektowego.

8) Koordynowanie prac dotyczących monitorowania i ewaluacji Projektu.

9) Koordynowanie prac dotyczących rozliczeń finansowych w Projekcie, w tym nadzór nad terminowością i prawidłowością sporządzanych przez Dział finansowo-księgowy PZPK wniosków o zaliczkę, wniosków o płatność oraz niezbędnych sprawozdań, w tym na potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na realizację Projektu.

10) Udział w kontrolach i audytach Projektu, składanie wyjaśnień w zakresie realizacji Projektu oraz sporządzanie ewentualnych uzupełnień pokontrolnych, do czasu zaakceptowania ostatniego wniosku o płatność .

Uwaga!

Szczegółowe uregulowania, co do warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

III. Forma i termin złożenia oferty:

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 14 lipca 2014r.do godz. 15.00 w formie:

 - pisemnej (osobiście, listownie): Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, lub

 - faxem na numer: 59 842 98 29, lub

 - w wersji elektronicznej na e-mail: biuro@pomorskieparki.pl

 IV. Kontakt w sprawie zamówienia

 Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udzieli: Bożena Sikora  tel. 59 842 98 29, Anna Gątarek   tel. 59 842 98 29.

V. Wymagania wobec potencjalnych Zleceniobiorców:

Wymagania konieczne wobec zleceniobiorcy:

  1. ukończenie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studiów magisterskich,
  2. doświadczenie w zakresie zarzadzania projektami finansowanymi ze środków EOG lub funduszy Unii Europejskiej, tj. doświadczenie w zarzadzaniu/koordynacji/nadzorowaniu realizacji co najmniej 3 projektów w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, z których przynajmniej 1 to projekt o wartości minimum 1 mln zł.,
  3. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Wymagania pożądane:

  1. posiadanie wykształcenia w zakresie zarzadzania projektami na poziomie studiów podyplomowych

 

Uwaga!

Spełnienie wymogu koniecznego określonego w pkt. 1 oraz wymogu pożądanego określonego w pkt. 3. powinno zostać potwierdzone dokumentami stwierdzającymi ich spełnienie, w tym kopiami dyplomów.

Spełnienie wymogu koniecznego określonego w pkt. 2 i 3 powinno zostać potwierdzone w CV potencjalnego zleceniobiorcy stanowiącego załącznik do oferty.

 

VI. Kryteria wyboru ofert:

Podczas oceny ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. Spełnienie wymagań pożądanych (tak/nie), (A) - waga: 30 pkt
  2. Oferowana cena (B) – waga: 40 pkt

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej przy założeniu, że maksymalna punktacja  wynosi 100 punktów (wartość punktowa oferty = wartość punktowa wagi), w następujący sposób:

  1. Spełnienie wymagań pożądanych: NIE – 0 pkt, TAK – 30 pkt
  2. Oferowana cena:  Ocenie podlega cena brutto za okres 1 miesiąca wykonywania zlecenia. Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w następujący sposób:  (X:Y) x 70 pkt gdzie: X = najniższa cena, Y = cena ocenianej oferty

 

Uwaga!

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych

kryteriów otrzyma najwyższą punktację obliczoną wg wzoru: Ocena = A + B

 

VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  nr 2.

 

z up. DYREKTORA

Barbara Utracka- Minko

Z-CA DYREKTORA

Załącznikami do zaproszenia:

Data publikacji: 03.07.2014 (15:23) Data aktualizacji: 03.07.2014 (15:23)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1679