Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W TRWAŁYM ZARZĄDZIE POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, POŁOŻONEJ W SŁUPSKU PRZY  UL. PONIATOWSKIEGO 4A

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem, objęta jest księgą wieczystą  nr SL1S/00018910/0, położona  w Słupsku przy ulicy Poniatowskiego 4a, oznaczona  w ewidencji gruntów jako działka nr 174/5 obręb 6, zabudowana budynkiem administracyjnym  o powierzchni użytkowej 2 589 m2,  w którym znajduje się:  

Lp.

Lokal użytkowy

Pow. użytkowa

w m2

Miesięczna stawka czynszu wywoławczego brutto

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie

 

 

 

lokal użytkowy o powierzchni łącznej 308,94 m 2, w tym:

  • I kondygnacja - 144,43 m2,
  • piwnice/ magazyny - 164,51 m2) przeznaczony do oddania w najem na cele prowadzenia działalności gastronomicznej- cateringowej.

308,94

800,00

40,00

10,00

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XLVII/587/05 Rady Miejskiej w Słupsku z 28 września 2005r. , zgodnie z którym jest ona położona na terenie zabudowy usługowej –oświata (symbol terenu 18.UO).

Warunki przetargu:

  1. Umowa najmu będzie zawarta na czas oznaczony na okres trzech lat od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany terminu obowiązywania najmu.
  2. Wszelkie nakłady poniesione przez Najemcę, bez względu na ich charakter (konieczne i ulepszenia) przypadają Wynajmującemu. Najemcy nie przysługuje roszczenie    o zwrot ich wartości.
  3. Na zabezpieczenie należności z tytułu najmu nieruchomości, Najemca dokona wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Wynajmującego. Kaucja będzie wynosić 1-krotność miesięcznego czynszu brutto ( z VAT ), obliczona według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
  4. Niezależnie od czynszu, Najemca zobowiązany będzie ponosić opłaty za media.
  5. Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów podatku od nieruchomości według stawek obowiązujących na podstawie właściwych uchwał Rady Miasta Słupska.
  6. Opłaty wnoszone w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.
  7. Opłaty podlegać będą podwyższeniu o procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych raz w roku, od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu Prezesa GUS-u w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2015r. o godz. 10.30 w pokoju nr 11, na drugim piętrze w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a.

Wadium płatne przelewem bankowym na konto PeKaO S.A. nr 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592 Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk w terminie do dnia 13 marca 2015r. (ostateczny termin wpływu środków na konto Zespołu) pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Wpłacone przez zwycięzcę przetargu wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w  terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu i na warunkach określonych w przetargu lub zawarcie umowy najmu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku,  ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, a-mail: biuro@pomorskieparki.pl, nr tel.  59 8429 829.

 

 

Data publikacji: 27.02.2015 (11:47) Data aktualizacji: 27.02.2015 (11:50)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1187
Rejestr zmian