Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW W SYSTEMIE KART PALIWOWYCH

 Numer sprawy PZPK/DAO/234/2/2011

SŁUPSK:  BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW W SYSTEMIE KART PALIWOWYCH NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU 
Numer ogłoszenia: 97348 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011 r. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
ROZDZIAŁ I: ZAMAWIAJĄCY
 
1. NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku,
 
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, TEL./FAX 59 842 98 29
 
2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:. Jednostka samorządowa
 
ROZDZIAŁ II: OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW W SYSTEMIE KART PALIWOWYCH NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
 
2. Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
ROZDZIAŁ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
1. Przedmiotem zamówienia jest:
 
zakup wraz z zapewnieniem zatankowania bezpośrednio do zbiorników samochodów oraz do kanistrów dla potrzeb urządzeń mechanicznych (kosiarki, piły spalinowe itp.) przez cały tydzień w okresie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, dla siedmiu (7) Oddziałów Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych następujących paliw :
 
a) benzyny bezołowiowej Pb95 zgodnie z normą PN- EN 228:2009-wg CPV 09.13.21.00-4,
 
b) oleju napędowego zgodnie z normą PN- EN 590:2009(EN 590) - wg CPV 09.13.41.00-8,
 
c) skroplonego gazu ropopochodnego (LPG)- wg CPV- 09.13.30.00-0.
 
dopuszcza się oferowanie paliwa równoważnego do paliwa opisanego w/w normami.
 
2. Zamawiający wymaga, aby w niżej wymienionych siedmiu (7) miejscowościach,
 
w których znajdują się Oddziały Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych znajdowała się co najmniej jedna stacja, w odległości nie większej niż 15 km od ich siedzib.
 
W skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dla którego wszczęto postępowanie wchodzą następujące Oddziały z siedzibami w:
 
1) oddział Zespołu- Park Krajobrazowy Dolina Słupi, z siedzibą w Słupsku,
 
2) oddział Zespołu- Nadmorski Park Krajobrazowy, z siedzibą we Władysławowie,
 
3) oddział Zespołu- Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, z siedzibą w Stegnie,
 
4) oddział Zespołu- Zaborski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Charzykowach,
 
5) oddział Zespołu-Wdzydzki Park Krajobrazowy, z siedzibą w Kościerzynie,
 
6) oddział Zespołu- Trójmiejski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Gdańsku,
 
7) oddział Zespołu-Kaszubski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Kartuzach.
 
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezgotówkowe tankowanie paliw, będących przedmiotem zamówienia przy użyciu kart paliwowych.
 
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda bezpłatnie 16 kart paliwowych przypisanych do pojazdów objętych przedmiotem zamówienia (numery rejestracyjne pojazdów zostaną podane w załączniku do podpisanej umowy) oraz 7 kart paliwowych, uniwersalnych umożliwiających tankowanie paliwa do kanistrów wyłącznie dla potrzeb urządzeń mechanicznych (kosiarki, piły spalinowe).
 
5. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby kart paliwowych w razie zwiększenia liczby eksploatowanych pojazdów lub zwrotu kart w razie wycofywania poszczególnych pojazdów z eksploatacji.
 
6. Karty paliwowe powinny zawierać zakodowane informacje:
 
a) pojazdy mechaniczne, 16 sztuk:
 
- nazwę Zamawiającego tj. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku,
 
- numer rejestracyjny pojazdu, do którego przypisana jest karta.
 
b) Karty paliwowe, uniwersalne 7 sztuk:
 
- nazwa Zamawiającego tj. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku.
 
7. Z tytułu użytkowania ww. kart paliwowych Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych ani manipulacyjnych.
 
8. Przewidywane, szacunkowe zakupy niżej wymienionych paliw w okresie trwania umowy
 
(12 miesięcy) dla wszystkich siedmiu (7) Oddziałów Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku mogą wynieść:
 
a) benzyny bezołowiowej PN- EN 228:2009 – 5.200,00 litrów,
 
b) oleju napędowego zgodnie z normą PN- EN 590:2009 – 12.000,00 litrów,
 
c) skroplonego gazu ropopochodnego (LPG)- 5.000,00 litrów.
 
9. Zamawiający nie gwarantuje jednak zakupu wyżej wymienionych ilości paliwa w okresie trwania umowy w ramach niniejszego zamówienia.
 
10. CZY PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH: NIE.
 
11. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.
 
12. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: NIE.
 
13. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: NIE.
 
14. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
 
12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
ROZDZIAŁ IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
1. WADIUM- INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: NIE DOTYCZY
 
2. ZALICZKI
 • czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia /nie spełnia, w oparciu o złożony przez Wykonawcę dokument.
2.Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia /nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy.
3. Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia /nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy.
 
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia /nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy.
 
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • Potwierdzenie spełnienia tego warunku dokonane zostanie według kryterium spełnia /nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy
ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
ROZDZIAŁ VII: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
 
1. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 
 • inne dokumenty
Wykaz stacji paliw o których mowa w rozdziale III pkt. 2 specyfikacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji.
 
ROZDZIAŁ VIII: PROCEDURA
 
1. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
1) tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena:
 
Cena – 100 %
3) czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
4) zmiana umowy: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
ROZDZIAŁ IX: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pomorskieparki.pl
 
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, sekretariat.
 
3. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 
do dnia 12 maja 2011 r. do godziny 1100, miejsce: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 w sekretariacie.
 
4. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
5. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
 
Do pobrania:
Data publikacji: 29.04.2011 (14:16) Data aktualizacji: 29.04.2011 (14:16)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1435