Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Dostawa samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku

 Numer sprawy PZPK/DAO/234/6/2011

Słupsk: Dostawa samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku
 
Numer ogłoszenia: 372908- 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nie obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I.1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku,
 
ul. Szarych Szeregów 14 , 76-200 Słupsk, tel./ fax. (59) 84 29 829
 
biuro@pomorskieparki.pl biuro@pomorskieparki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
Dostawa samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Ogólne wymagania dotyczące pojazdu samochodowego:
 
1)    Samochód osobowy model klasy SUV,
 
2)    fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2011, nieużywany, nigdy wcześniej nierejestrowany, sprawny technicznie,
 
3)    spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadający homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 
4)    spełniający wymogi Dyrektywy CEE EURO 5- 2007/715/EC [13] w zakresie emisji spalin,
 
Pozostałe wymagania określone zostały w SIWZ.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1 samochody osobowe
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: do 20 grudnia 2011 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 
III.2) ZALICZKI
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
 
nakładają obowiązek ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Brak
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednią wiedzą  i doświadczeniem. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg
 
zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
 
publicznych.
 
III.3.3) potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim
 
potencjałem technicznym. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg
 
zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
 
publicznych.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do
 
wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg
 
zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
 
publicznych.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji
 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie
 
warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia z art.
 
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY                 W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
 
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 
- wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjale innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przekłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 
przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
 
że:
 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 
-   nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 
- kartę opisową pojazdu, kartę gwarancyjną, specyfikację techniczną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu (wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin). Z dokumentów załączonych do oferty ma wynikać, że oferowany samochód spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.
 
III.6) Inne dokumenty
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4 i III.5
 
Wykaz pozostałych dokumentów:
 
1. Wypełniony Formularz ofertowo- cenowy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
 
gdzie Wykonawca wpisze cenę oferty, który stanowić będzie załącznik do oferty wykonawcy.
 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie
 
(dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
 
publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 
3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia).
 
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 
1-    cena- 85 %
 
2-    zużycie energii- 5 %
 
3-    emisja dwutlenku węgla- 5 %
 
4-    emisja tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów- 5 %
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej zamawiającego na której dostępna jest SIWZ:  bip.pomorskieparki.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 
Upływa 18 listopada 2011 r. o godz. 11:30. , miejsce: siedziba Zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie.
 
IV.4.5) Otwarcie ofert nastąpi: w dniu : 18 listopada 2011 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego tzn.  w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk  w sali konferencyjnej.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Do pobrania:
 
Data publikacji: 09.11.2011 (15:31) Data aktualizacji: 09.11.2011 (15:31)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1332