Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ochrona ekosystemów torfowiskowych w podziale na 2 części:

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm. )
 
o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a poniżej progów unijnych określonych
 
w art. 11 pkt. 8 ww. ustawy pod nazwą:
 
Ochrona ekosystemów torfowiskowych w podziale na 2 części:
 
1) część 1- usunięcie z rezerwatu „Bielawa” odrostów brzozowych
 
2) część 2- usunięcie z torfowiska „Gogolewko” drzew i krzewów
 
 
Numer ogłoszenia: 35540- 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
1.         Nazwa zamawiającego:   Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
 
2.         Adres zamawiającego:           ul. Szarych Szeregów 14 , 76-200 Słupsk
 
3.         Godziny urzędowania zamawiającego:
 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30
 
4. Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel./ fax. (59) 84 29 829
 
5. Adres e-mail zamawiającego:            biuro@pomorskieparki.pl
6. Adres strony internetowej zamawiającego na której dostępna jest  SIWZ: bip.pomorskieparki.pl
 
7. Dokumenty przetargowe można również pobrać osobiście w godzinach urzędowania zamawiającego  i pod adresem wskazanym  w punkcie 1,2 i 3.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
Ochrona ekosystemów torfowiskowych w podziale na 2 części:
 
1) część 1- usunięcie z rezerwatu „Bielawa” odrostów brzozowych
 
2) część 2- usunięcie z torfowiska „Gogolewko” drzew i krzewów
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
1. Przedmiotem zamówienia jest:
 
1) dla części 1 przedmiot zamówienia obejmuje:
 
1)Ręczne lub mechaniczne, jednorazowe usunięciu odrostów brzozowych bez wywiezienia biomasy z powierzchni 20 ha na terenie torfowiska w rezerwacie „Bielawa” z zakresu czynnej ochrony przyrody.
 
2)Teren przeznaczony do usunięcia odrostów brzozy oraz wycinki drzew i krzewów jest terenem podmokłym, trudno dostępnym.
 
3)W miejscu prac  występują licznie gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, które wymagają ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywanych prac.
 
4)Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska.
 
5)Tankowanie sprzętu tj. pił, kos spalinowych prowadzić ze szczególna ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód.
 
6)Szczegółowe terminy oraz miejsca wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem oddziału Zespołu we Władysławowie- Nadmorski Park Krajobrazowy z Jarosławem Jaszewskim tel. 501 094 460.
 
7)Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym  zamówieniem                     i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia  przez w/w przedstawiciela Zamawiającego.
 
8)Szczegółowy wykaz obiektów ( wraz z mapami) przeznaczonych do usunięcia odrostów brzozowych stanowi załącznik Nr 5 A do SIWZ.
 
2) dla części 2 przedmiot zamówienia obejmuje:
 
1)Ręcznym lub mechanicznym, jednorazowym usunięciu zadrzewienia i zakrzaczeń                  z 17 ha z usunięciem i wywiezieniem biomasy. Prace na terenie torfowiska w projektowanym rezerwacie „Gogolewko”  z zakresu czynnej ochrony przyrody,
 
w następującej ilości:
 
-  10 drzew – brzoza brodawkowata
 
-  600 m² krzewów wierzby wraz z zabezpieczeniem pni środkiem chemicznym,
 
który zapobiegnie tworzeniu się odrostów.
 
2) Teren przeznaczony do usunięcia zadrzewienia i zakrzaczeń z 17  ha jest terenem podmokłym, trudno dostępnym. W miejscu prac  występują licznie gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, które wymagają ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywanych prac.
 
3) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska.
 
4) Tankowanie sprzętu tj. pił, kos spalinowych prowadzić ze szczególna ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód.
 
5) Szczegółowe terminy oraz miejsca wykonania poszczególnych prac należy  uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem oddziału Zespołu w Słupsku                - Dolina Słupi z Marcinem Millerem tel. 603 281 000.
 
6) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem                        i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia  przez przedstawiciela Zamawiającego.
 
7) Szczegółowy wykaz obiektów ( wraz z mapami) przeznaczonych do usunięcia zadrzewienia i zakrzaczeń brzozy brodawkowatej i krzewów wierzby stanowi załącznik                Nr 5 B do SIWZ.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, 2 części.
 
Zakres zamówienia dla poszczególnych części zawiera SIWZ.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach:
 
•          dla części 1- 14 dni od dnia podpisania umowy,
 
•          dla części 2- od dnia podpisania umowy do 20 kwietnia 2011 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawców wadium.
 
III.2) ZALICZKI
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1. O udzielenie zamówienia dla części 1 i 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
 
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Nie dotyczy
 
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 
1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia  tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i złożonością  przedmiotowi zamówienia, o wartości min 50% wartości ofertowej zamówienia- wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.
 
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Nie dotyczy
 
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
Ocena w/w warunków udziału w postepowaniu będzie dokonywana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- załącznik Nr 2 do SIWZ .
 
5.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy.
 
6.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda dla części 1 i 2 następujących dokumentów :
 
1)Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 – wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
 
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – wg wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
 
2.Ponadto oferta musi zawierać:
 
3.Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1do SIWZ
 
(w zależności od składanej części należy zaznaczyć właściwą część, której oferta dotyczy,                  a w przypadku kiedy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na część 1 i część 2 należy podkreślić obydwie części).
 
4.Pełnomocnictwo o którym mowa w dziale XI do SIWZ, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie.
 
5.Aktualny odpis z właściwego rejestru. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,
 
6.Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postepowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
 
7.Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oraz oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczenie o których mowa, może zostać napisane odręcznie, maszynowo lub na komputerze lecz treść oświadczenia musi być zgodna z danym punktem.
 
8.Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i złożonością  przedmiotowi zamówienia, o wartości min 50% wartości ofertowej zamówienia- wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ.
 
9.Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej,        lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
 
zamówienia: bip.pomorskieparki.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku,
 
ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie.
 
IV.4.4) Termin składania ofert  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
 
Termin składania ofert upływa dnia: 11 marca  2011 r. o godz. 10:00.
 
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 
Otwarcie ofert nastąpi: w dniu : 11 marca  2011 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tzn.  w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sali konferencyjnej.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data publikacji: 03.03.2011 (18:12) Data aktualizacji: 03.03.2011 (18:12)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1343