Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI

 Numer sprawy PZPK/DAO/234/5/2011

Słupsk: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI:
 
część 1- usunięcie z rezerwatu „Bielawa” odrostów brzozowych,
 
część 2- usunięcie z torfowiska „Gogolewko” odrostów wierzbowych.
 
 
Numer ogłoszenia: 281255- 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nie obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I.1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku,
 
ul. Szarych Szeregów 14 , 76-200 Słupsk, tel./ fax. (59) 84 29 829
 
Adres e-mail zamawiającego:   biuro@pomorskieparki.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka samorządowa.
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI:
 
część 1- usunięcie z rezerwatu „Bielawa” odrostów brzozowych,
 
część 2- usunięcie z torfowiska „Gogolewko” odrostów wierzbowych.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
dla części 1 przedmiot zamówienia obejmuje:
 
1) zakres prac dla części 1 obejmuje jednorazowe,  ręczne lub mechaniczne - całkowite wycięcie przerośniętych odrostów brzozowych i samosiewów sosnowych na powierzchni 16 ha wraz z usunięciem wyciętej biomasy z terenu torfowiska w rezerwacie „Bielawa”,
 
2) teren przeznaczony do usunięcia odrostów brzozy i samosiewów sosnowych z 16 h jest terenem podmokłym, trudno dostępnym,
 
3) podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska,
 
4) przy wywozie wyciętej biomasy w razie konieczności korzystania z istniejących w rezerwacie dróg p.poż Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest do przywrócenia użytkowanych dróg do stanu pierwotnego,
 
5) wyciętą i wywiezioną biomasę Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie,
 
6) tankowanie sprzętu tj. pił, kos spalinowych prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód,
 
7) z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy Kierownikiem Oddziału Zespołu we Władysławowie- Nadmorski Park Krajobrazowy – Jarosławem Jaszewskim tel. 501 094 460,
 
8) wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia  przez przedstawiciela Zamawiającego,
 
9) szczegółowy wykaz obiektów (wraz z mapami) przeznaczonych do wykoszenia dla 1 części stanowi załącznik nr 6 i 6 A do SIWZ.
 
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność  i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca.
 
2) dla części 2 przedmiot zamówienia obejmuje:
 
1) Zakres prac dla części 2 obejmuje ręczne lub mechaniczne, jednorazowe usunięcie odrostów wierzbowych z 9 ha z usunięciem i wyciętej biomasy z powierzchni 9 ha na terenie torfowiska                                       w projektowanym rezerwacie „Gogolewko”,
 
2) teren przeznaczony do usunięcia odrostów wierzbowych z 9 ha jest terenem podmokłym, trudno dostępnym,
 
3) podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska,
 
4) wyciętą i wywiezioną biomasę Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie,
 
5) tankowanie sprzętu tj. pił, kos spalinowych prowadzić ze szczególna ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód,
 
6) z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy Kierownikiem Oddziału Zespołu w Słupsku   – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” – Marcinem Millerem tel. 727 660 064,
 
7) wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia  przez przedstawiciela Zamawiającego,
 
8) szczegółowy wykaz obiektów (wraz z mapami) przeznaczonych do wykoszenia dla 2 części stanowi załącznik nr 7  i 7 A do SIWZ.
 
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, 2 części.
 
Zakres zamówienia dla poszczególnych części zawiera SIWZ.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
  • Zamawiający wymaga, aby usługi dla obu części zostały wykonane do 15 grudnia 2011 r. od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 
III.2) ZALICZKI
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
 
nakładają obowiązek ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku- Brak
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
dla części 1
  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i złożonością  przedmiotowi zamówienia, każda usługa o wartości nie mniejszej niż 24.000,00 zł brutto. Wartości wykazanych usług nie podlegają sumowaniu. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w części III.4.1 ogłoszenia oraz w rozdziale VI lit. A SIWZ.
dla części 2
  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.  w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i złożonością  przedmiotowi zamówienia, , każda usługa o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto. Wartości wykazanych usług nie podlegają sumowaniu. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w części III.4.1 ogłoszenia oraz w rozdziale VI lit. A SIWZ.
W przypadku składania oferty łącznej na część 1 i na część 2 dla każdej usługi, o których mowa powyżej, wartości nie mogą być mniejsze niż 29.000,00 zł brutto.
 
III.3.3) potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY                 W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,                                        w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                                w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 
przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
 
że:
 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
III.5) Inne dokumenty
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)
 
Wykaz pozostałych dokumentów:
 
1. Wypełniony Formularz ofertowo- cenowy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
 
gdzie Wykonawca wpisze cenę oferty, który stanowić będzie załącznik do oferty wykonawcy.
 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie
 
(dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
 
publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 
3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia).
 
III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 niniejszej sekcji.
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( złe warunki atmosferyczne, uwarunkowania przyrodnicze) termin zakończenia prac dla części 1 i części 2 może ulec zmianie, pod warunkiem zaakceptowania tych zmian przez strony umowy oraz pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów ustawy o ochronie przyrody. Zmiana o której mowa wymaga formy pisemnej- zawarcia stosownego aneksu i będzie wynikała z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
 
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z tytuły zmiany terminu wykonania prac dla części 1 jak i części 2 zamówienia.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej zamawiającego na której dostępna jest SIWZ:  bip.pomorskieparki.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 
Upływa 4 listopada 2011 r. o godz. 11:30. , miejsce: siedziba Zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie.
 
IV.4.5) Otwarcie ofert nastąpi: w dniu : 4 listopada 2011 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego tzn.  w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sali konferencyjnej.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
 
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 
Do pobrania:
Data publikacji: 26.10.2011 (14:13) Data aktualizacji: 26.10.2011 (14:13)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1360