Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o zamówieniu usługi - OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI

Numer sprawy PZPK/DAO/234/3/2011

Słupsk : OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI
 
1) część 1- wykoszenie półnaturalnych łąk w rezerwacie przyrody „Łęg nad Swelinią” i na ścieżce dydaktycznej - „Dolina Samborowo” na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 
2) część 2- wykoszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk w projektowanym rezerwacie przyrody „Gogolewko” na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
 
Numer ogłoszenia: 188956- 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
ROZDZIAŁ I: ZAMAWIAJĄCY
 
1. Nazwa zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku
 
2. Adres zamawiającego: ul. Szarych Szeregów 14 , 76-200 Słupsk
 
3. Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530
 
4. Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel./ fax. (59) 84 29 829
 
5. Adres e-mail zamawiającego: biuro@pomorskieparki.pl
6. Adres strony internetowej zamawiającego na której dostępna jest SIWZ:
bip.pomorskieparki.pl
 
7. Dokumenty przetargowe można również pobrać osobiście w godzinach urzędowania zamawiającego i pod adresem wskazanym w punkcie 1,2 i 3.
 
8. Rodzaj Zamawiającego: Jednostka samorządowa.
 
ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI
 
1) część 1- wykoszenie półnaturalnych łąk w rezerwacie przyrody „Łęg nad Swelinią” i na ścieżce dydaktycznej - „Dolina Samborowo” na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 
2) część 2- wykoszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk w projektowanym rezerwacie przyrody „Gogolewko” na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
II.1.4) Przedmiot zamówienia:
 
dla części 1 przedmiot zamówienia obejmuje:
 
1) Ręczne koszenie dwóch półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu w rezerwacie przyrody - „Łęg nad Swelinią”, położenie: (oddz. 239 d, j leśnictwa Sopot, obr. Oliwa, Nadleśnictwo Gdańsk), powierzchnia łączna: 1ha
 
2) Mechaniczne koszenie 3 ha półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu, (w tym 0,5 ha ręczne dokaszanie), położenie: grunty miasta Gdańska (częściowo Lasy Komunalne m. Gdańska oddział 36 i, g), powierzchnia: 3,0 ha
 
3) Teren przeznaczony do wykoszenia jest w przypadku pkt.1) i częściowo w przypadku pkt. 2) terenem podmokłym, trudno dostępnym.
 
4) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni łąk.
 
5) Tankowanie sprzętu tj. kos spalinowych prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód.
 
6) Z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem Oddziału Zespołu w Gdańsku - Trójmiejski Park Krajobrazowy z Panią Jolantą Kmiecik tel. 502 743 657 end_of_the_skype_highlighting.
 
7) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym  zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia  przez w/w przedstawiciela Zamawiającego.
 
8) Szczegółowy wykaz obiektów ( wraz z mapami) przeznaczonych do wykoszenia dla części 1 stanowi załącznik Nr 5 A i Nr 5 B do SIWZ.
 
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca.
 
2) dla części 2 przedmiot zamówienia obejmuje:
 
1) Ręczne koszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu w projektowanym rezerwacie przyrody - „Gogolewko”, położenie: (działki ewidencyjne nr: 161/2, 192, obr. Gogolewko, Gmina Dębnica Kaszubska), powierzchnia łączna: 15 ha
 
2) Teren przeznaczony do wykoszenia jest terenem podmokłym, trudno dostępnym.
 
3) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska.
 
4) Tankowanie sprzętu tj. kos spalinowych prowadzić ze szczególna ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód.
 
5) Z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy Kierownikiem Oddziału Zespołu w Słupsku  – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” z Panem Marcinem Millerem tel. 727 660 064.
 
6) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia  przez przedstawiciela Zamawiającego.
 
7) Szczegółowy wykaz obiektów (wraz z mapami) przeznaczonych do wykoszenia dla części 2 stanowi załącznik Nr 5 C do SIWZ.
 
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca.
 
II.1.2) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: NIE.
 
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
 
II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK, 2 części.
 
Zakres zamówienia dla poszczególnych części zawiera SIWZ.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
 
dla części 1 i dla części 2 zakończenie 31 sierpnia 2011 r.
 
ROZDZIAŁ III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Nie wymagane
 
III.1.2) ZALICZKI
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
 1. O udzielenie zamówienia dla części 1 i dla części 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 A do SIWZ,
 
2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
dla części 1
 
 • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia, każda usługa o wartości nie mniejszej niż 4.200,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 A do SIWZ, oraz dokumentów wskazanych w rozdziale VII.1 niniejszej specyfikacji.
 
dla części 2
 
 • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia, każda usługa o wartości nie mniejszej niż 21.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 A do SIWZ, oraz dokumentów wskazanych w rozdziale VII.1 niniejszej specyfikacji.
 
W przypadku składania oferty na część 1 i na część 2 dla każdej usługi, wartości o których mowa w rozdziale VI.1.2) nie mogą być mniejsze niż 25.200.00 zł brutto.
 
3) dysponują odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 A do SIWZ,
4) osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
O udzielenie zamówienia dla części 1 i dla części 2 mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 A do SIWZ,
 
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 A do SIWZ.
 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w rozdziale VII SIWZ.
 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz każdy z Wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
 6. W przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
 
o udzielenie zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy z Zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań Zamawiającego:
 
a. na żądanie Zamawiającego Wykonawcy przedłożą umowę regulującą ich współpracę;
 
b. umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie może być
 
rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia;
 
c. Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za
 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
 
 1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia był zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w rozdziale III i IV SIWZ.
 
IV.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dla części 1 i dla części 2, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
 1. Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do złożenia ofert, składających się z następujących dokumentów:
 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (art. 22 ust. 1 ustawy) – wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 A do SIWZ – oryginał;
 
2) Wykaz usług , o których mowa w rozdziale VI. 1.2) SIWZ odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości (brutto), przedmiotu, odbiorców i dat wykonania – wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ, który stanowić będzie kolejny załącznik do oferty wykonawcy, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
 
UWAGA:
 
Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust. 2b) zobowiązany jest do złożenia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – oryginał podpisany przez podmiot.
 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 B do SIWZ.
 
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 osoby fizyczne wykazują składając oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) każdy Wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane w pkt. od 3 – 4 (oświadczenie i kopia dokumentu odpowiednio podpisane oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dotyczy dany dokument).
 
W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w rozdziale VII SIWZ - zobowiązany jest załączyć dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione z zachowaniem wymaganych ustawowo terminów.
 
 
6) Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty, sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 
 
 
Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje
 
1. Wypełniony „Formularz ofertowo- cenowy” - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ.
 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 
3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia).
 
4. W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub nie złożenia pełnomocnictw, albo w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, zamawiający wezwie Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
 
Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
 
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
 
7. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy (przesyłając zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty).
 
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
9. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:
 
- osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;
 
- osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 
- osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy (pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w wymaganej formie).
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
ROZDZIAŁ V: PROCEDURY
 
V.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
V.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
V.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
V.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
V.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
V.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 niniejszego rozdziału.
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( złe warunki atmosferyczne, uwarunkowania przyrodnicze) termin zakończenia prac dla części 1 i części 2 może ulec zmianie, pod warunkiem zaakceptowania tych zmian przez strony umowy oraz pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów ustawy o ochronie przyrody. Zmiana o której mowa wymaga formy pisemnej- zawarcia stosownego aneksu i będzie wynikała z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
 
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z tytuły zmiany terminu wykonania prac dla części 1 jak i części 2 zamówienia.
 
 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pomorskieparki.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: upływa 18 lipca 2011 r. o godz. 10:30. , miejsce: siedziba Zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie.
 
IV.4.5) Otwarcie ofert nastąpi: w dniu : 18 lipca 2011 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sali konferencyjnej.
 
IV.4.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie dotyczy.
 
W załączeniu:
Data publikacji: 07.07.2011 (12:58) Data aktualizacji: 07.07.2011 (13:09)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1458
Rejestr zmian