Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Dostawa samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku

 Słupsk, 28.11.2011 r.

dotyczy: numer sprawy PZPK /DAO/234/6/2011

INFORMACJA
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
 
Dostawa samochodu osobowego model klasy SUV
na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku
 
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:
 
 
 
CONCEPT+ SP. Z O.O , AL. GEN W. ANDERSA 591, 43-300 BIELSKO-BIAŁA,
 
 
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryteria, określone w rozdziale
XIII SIWZ, w którym oferta  w/w Wykonawcy w łącznej punktacji wszystkich kryteriów uzyskały 100 punktów.
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedzibę i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, liczbę punktów w kryteriach  i łączną punktację.
 
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena- cena brutto max.85 pkt Liczba punktów w kryterium wielkości zużytej energii, max.5 pkt. Liczba punktów w kryterium wielkości emisji dwutlenku węgla, max.5 pkt. Liczba punktów w kryterium wielkości łącznej emisji tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów, max.5 pkt. Łączna punktacja
2
CONCEPT+ 
SP. Z O.O
AL. GEN W. ANDERSA 591,
43-300 BIELSKO-BIAŁA
85 5 5 5 100
1
ANRO- TRADE
SPÓŁKA JAWNA 
EKSPORT- IMPORTR.
WALDER I T. WALDER,
UL.GDAŃSKA68,
80- 209 CHWASZCZYNO
84,19 5 5 5 99,19
3
IGMAR AD 
SP. Z O.O , 
UL.SZCZECIŃSKA58, 
76-200 SŁUPSK
79,92 4,70 4,68 4,79 94,09

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
nie dotyczy
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
 
nie dotyczy
 
 
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
 
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w innej formie.
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
Data publikacji: 28.11.2011 (11:09) Data aktualizacji: 28.11.2011 (11:09)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1223