Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Słupsk, dn. 16.03.2011 r.

Numer sprawy PZPK/234/1/2011
 
INFORMACJA
 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm. ) o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a poniżej progów unijnych określonych w art. 11 pkt. 8 ww. ustawy pod nazwą:
 
 
 
Ochrona ekosystemów torfowiskowych w podziale na 2 części:
 
1) część 1- usunięcie z rezerwatu „Bielawa” odrostów brzozowych
 
2) część 2- usunięcie z torfowiska „Gogolewko” drzew i krzewów
 
Zamawiający, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze  zm.) unieważnił przedmiotowe zamówienie dla części 1 pod nazwą:
 
Ochrona ekosystemów torfowiskowych w podziale na 2 części:
 
dla część 1- usunięcie z rezerwatu „Bielawa” odrostów brzozowych
 
 
UZASADNIENIE
 
W niniejszym postępowaniu wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca,   że prowadzenie postępowania  dla części 1 ww. zamówienia lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 
Z informacji uzyskanych od Kierownika Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wynika, iż w dniu 15/16 marca 2011 roku na terenie rezerwatu Bielawa pojawiły się żurawie – 8 par lęgowych. Z wieloletnich obserwacji pracowników Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wiadomo, że gatunek ten był notowany na terenie rezerwatu Bielawa w okolicy połowy kwietnia. Z nieznanych przyczyn,                nie dających się wcześniej przewidzieć, żurawie pojawiły się w rezerwacie miesiąc wcześniej.
 
Ze względu na ich obecność nie ma możliwości przeprowadzenia planowanych w ramach przetargu dla części 1 prac.
 
Żuraw jest gatunkiem podlegającym ochronie gatunkowej ścisłej, na mocy  Rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004r. Nr 220, poz.2237). W stosunku do gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą zabrania się umyślnego płoszenia i niepokojenia (§ 6, pkt 11 Rozporządzenia).
 
Ponadto rezerwat Bielawa jest również obszarem specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000, kod PLB 220010. Jednym z celów wyznaczenia tego rezerwatu jako obszar Natura 2000 był fakt występowania m.in. żurawia.
 
Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U  z 2004 roku, Nr 92, poz.880) zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności takich działań, które mogą wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
 
Nie ulega wątpliwości, iż wykonywanie  jakichkolwiek  prac, w okresie, kiedy pojawiły się już żurawie może negatywnie wpłynąć na ten gatunek.
Data publikacji: 16.03.2011 (13:42) Data aktualizacji: 16.03.2011 (13:42)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1296