Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Słupsk, 02.09.2011 r.

dotyczy: numer sprawy PZPK /DAO/234/4/2011
 
INFORMACJA
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA:
 
ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ WIATY EDUKACYJNO- MUZEALNEJ W ZIELONEJ SZKOLE  W SCHODNIE, GMINA DZIEMIANY WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA SANITARNEGO I PRZEDŁUŻENIEM WEWNĘTRZNEGO, PODZIEMNEGO ODCINKA LINII WODOCIĄGOWEJ
 
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę pod nazwą:
 
USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
 
ZBIGNIEW CZARNOWSKI
 
RADUŃ OSIEDLE 2, 83-425 DZIEMIANY
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w Rozdziale 13 SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert z ilości otrzymanych punktów w kryterium ceny.
 
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium ceny (cena oferty 100% znaczenie 100 pkt
1
USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE
ZBIGNIEW CZARNOWSKI
RADUŃ OSIEDLE 2, 83-425 DZIEMIANY
100,0000
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE
JAN KOŻYCZKOWSKI
UL. SZARYCH SZEREGÓW 11, 77-100 BYTÓW
82,3911

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
  • nie dotyczy
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
  • nie dotyczy
 
 
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
 
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
 
określony w art. 94 ustawy Pzp.
 
 
 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
 
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane 
w Rozdziale 17 SIWZ.
Data publikacji: 02.09.2011 (09:08) Data aktualizacji: 02.09.2011 (09:31)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1324
Rejestr zmian