Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Słupsk, dn. 13.05.2011 r.

Numer sprawy PZPK/DAO/234/2/2011
 
INFORMACJA
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm. ) o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a poniżej progów unijnych określonych w art. 11 pkt. 8 ww. ustawy pod nazwą:
 
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW W SYSTEMIE KART PALIWOWYCH NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
 
I.    WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty,  którą jest oferta złożona na zamówienie pod nazwą:
 
BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW W SYSTEMIE KART PALIWOWYCH NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYC Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
 
przez Wykonawcę:
 
Polski Koncern Naftowy ORLEN
 
Spółka Akcyjna,
 
Dział Sprzedaży Kart Flotowych
 
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
 
 
uzasadnienie wyboru: w/w oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ jako jedyna złożona, uzyskała najwyższą liczbę punktów 100 w oparciu o przyjęty sposób obliczania ceny oferty, określony w rozdziale X SIWZ
 
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium oceny Łączna punktacja
1
Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna, Dział Sprzedaży Kart Flotowych, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
100 100

 

II. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Zamawiający skontaktuje się telefonicznie i zaprosi w/w Wykonawcę  do podpisania umowy
w terminie zgodnym art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.  759 ze zm.) dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w  ustawy.
 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Data publikacji: 13.05.2011 (09:08) Data aktualizacji: 13.05.2011 (09:10)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1313
Rejestr zmian