Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI

 Słupsk, 22.07.2011 r.

dotyczy: numer sprawy PZPK /DAO/234/3/2011
 
dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm. ) o wartości szacunkowej powyżej  14 000 euro a poniżej progów unijnych określonych w art. 11 pkt. 8 ww. ustawy pod nazwą:
 
 
OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI
 
 
1)     część 1- wykoszenie półnaturalnych łąk w rezerwacie przyrody „Łęg nad Swelinią” i na ścieżce dydaktycznej  - „Dolina Samborowo” na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 
2)   część 2-  wykoszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk w projektowanym rezerwacie przyrody „Gogolewko” na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
 
 
Zamawiający: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, w załączeniu przekazujemy Państwu Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i części 2, sporządzoną zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
 
 
 
Jednocześnie, na podstawie art. 27 ust. 2 w/w ustawy, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w jednej z niżej wymienionych form:
 
  • faksem, na numer Zamawiającego: (59) 84 29 829, poprzez odesłanie niniejszego pisma, potwierdzonego datą odebrania i podpisem osoby odbierającej, oraz określeniem ilości otrzymanych stron.
  • e-mailem, na adres: a.gatarek@pomorskieparki.pl, poprzez napisanie w treści daty otrzymania zawiadomienia oraz z podaniem imienia i nazwiska osoby potwierdzającej.
W przypadku nie dopełnienia w/w żądania za datę otrzymania Przez Państwa Firmę niniejszego zawiadomienia uznana zostanie data jego przekazania przez Zamawiającego, figurująca
 
w raporcie wysłania faksem lub e-mailem, potwierdzająca pozytywny rezultat transmisji.
 
Słupsk, 22.07.2011 r.
 
 
 
dotyczy: numer sprawy PZPK /DAO/234/3/2011
 
 
 
INFORMACJA
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI
 
 
 
1)     część 1- wykoszenie półnaturalnych łąk w rezerwacie przyrody „Łęg nad Swelinią” i na ścieżce dydaktycznej  - „Dolina Samborowo” na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 
2)   część 2-  wykoszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk w projektowanym rezerwacie przyrody „Gogolewko” na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
 
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:
 
 
Pomorską Pracownię Przyrodniczą
Mirosław Kazimierski
Miszewo 19, 77-235 Trzebielino
 
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIV SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom  w kryterium ceny i łączną punktację.
 
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium cena
Łączna punktacja
2
Pomorska Pracownia Przyrodnicza
Mirosław Kazimierski, Miszewo 19, 77-235 Trzebielino
100 100
1
Pielęgnacja Użytków Zielonych
Stanisław Czepek, Ciche 24, 87-305 Zbiczno
- -

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy, odrzucił ofertę nr 1 dla części 1 i części 2 Wykonawcy pod nazwą: Pielęgnacja Użytków Zielonych,  Stanisław Czepek, Ciche 24, 87-305 Zbiczno, ponieważ zastosowanie do obliczeń nieprawidłowej stawki VAT nie może być potraktowana jako omyłka rachunkowa, zawiera błędy w obliczeniu ceny.
 
 
 
I. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) z postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
 
 
 
II. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
 
1)            po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną
 
2)            po upływie 10 dni – w przypadku przesłania niniejszego w inny sposób.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane 
w rozdziale XVIII SIWZ.
Data publikacji: 22.07.2011 (12:10) Data aktualizacji: 22.07.2011 (12:19)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1317
Rejestr zmian