Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
 
OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI:
 
część 1- usunięcie z rezerwatu „Bielawa” odrostów brzozowych,
 
część 2- usunięcie z torfowiska „Gogolewko” odrostów wierzbowych.
 
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:
 
  • dla część 2- usunięcie z torfowiska „Gogolewko” odrostów wierzbowych,  przez firmę pod nazwą: Pomorska Pracownia Przyrodnicza z siedzibą w Miszewie 19, 77-235 Trzebielino, reprezentowaną przez Pana Mirosława Kazimierskiego.
  • dla część 1- usunięcie z rezerwatu „Bielawa” odrostów brzozowych, przez Wykonawcę  pod nazwą : Gospodarstwo Rolne w Sulicicach, 84-110 Krokowa, reprezentowaną przez Pana Józefa Fikus,
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferty w/w Wykonawców na poszczególne części  uzyskały po  100 punktów.  W poniższej tabeli podano: nazwy, siedzibę i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, liczbę punktów w kryterium ceny i łączną punktację.
 
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów
w kryterium cena
Łączna punktacja
1 dla części 2
Pomorska Pracownia Przyrodnicza,
Mirosław Kazimierski, Miszewo 19, 77-235 Trzebielino
100 100
2 dla części 1 Gospodarstwo Rolne w Sulicicach, Józef Fikus,  84-110 Krokowa 100 100

 

WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
  • nie dotyczy
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
  • nie dotyczy
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
 
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w innej formie.
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
Data publikacji: 07.11.2011 (09:34) Data aktualizacji: 07.11.2011 (09:34)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1326