Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 372908-2011 z dnia 2011-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
Ogólne wymagania dotyczące pojazdu samochodowego: 1) Samochód osobowy model klasy SUV, 2) fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2011, nieużywany, nigdy wcześniej nierejestrowany, sprawny technicznie, 3) spełniający wymagania techniczne...
Termin składania ofert: 2011-11-18
 
Słupsk: Dostawa samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku
Numer ogłoszenia: 316379 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 372908 - 2011r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego model klasy SUV na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólne wymagania dotyczące pojazdu samochodowego: 1) Samochód osobowy model klasy SUV, 2) fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2011, nieużywany, nigdy wcześniej nierejestrowany, sprawny technicznie, 3) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadający homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym, 4) spełniający wymogi Dyrektywy CEE EURO 5- 2007/715/EC [13] w zakresie emisji spalin, Pozostałe wymagania określone zostały w SIWZ..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • CONCEPT+ SP. Z O.O AL. GEN W. ANDERSA 591, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, AL. GEN W. ANDERSA 591, 43-300 BIELSKO BIAŁA, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96282,93 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 111315,00
Oferta z najniższą ceną: 111315,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118397,74
Waluta: PLN.
Data publikacji: 02.12.2011 (14:12) Data aktualizacji: 02.12.2011 (14:12)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1280