Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pomorskieparki.pl

Słupsk: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Numer ogłoszenia: 206454 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odkrzaczenie, usunięcie drzew i krzewów oraz wykoszenie mechowisk,półnaturalnych łąk i turzycowisk w rezerwacie przyrody Gogolewko na terenie Parku Krajobrazowego-Dolina Słupi z usunięciem i wywiezieniem biomasy oraz mechaniczne koszenie 3ha półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu na ścieżce dydaktycznej-Dolina Samborowo na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i wykonanie zabiegów czynnej ochrony zbiorowisk łąkowych na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:część 1-opis przedmiotu zamówienia:1)Ręczne lub mechaniczne, jednorazowe usunięciu zadrzewienia i zakrzaczeń z torfowiska Gogolewko z 10 ha z usunięciem i wywiezieniem biomasy.Usunięcie i wywiezienie biomasy leży po stronie Wykonawcy. Prace na terenie torfowiska w projektowanym rezerwacie Gogolewko (działki ewidencyjne nr: 192, obr. Gogolewko, Gmina Dębnica Kaszubska) w następującej ilości:-10 drzew-brzoza brodawkowata-1 000 m² krzewów wierzby.2) Ręczne koszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu w projektowanym rezerwacie przyrody -Gogolewko (działki ewidencyjne nr: 161/2, 192, obr.Gogolewko, Gmina Dębnica Kaszubska), powierzchnia łączna: 15 ha. Wywiezienie i zagospodarowanie pokosu leży po stronie Wykonawcy. 3)Teren przeznaczony do usunięcia zadrzewienia i zakrzaczeń (10 ha) i do wykoszenia (15 ha) jest terenem podmokłym, trudno dostępnym. W miejscu prac występują licznie gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, które wymagają ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywanych prac.4) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska.5) Tankowanie sprzętu tj. pił, kos spalinowych prowadzić ze szczególna ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód.6) Szczegółowe terminy oraz miejsca wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem oddziału Zespołu w Słupsku-Park Krajobrazowy Dolina Słupi- Marcinem Millerem tel. 727 660 064. 7) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego.8) Szczegółowy wykaz powierzchni (wraz z mapami) dla części 1 stanowią dodatki Nr 5A, 5B i 5C do SIWZ. Uwaga:Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca. część 2-opis przedmiotu zamówienia: 1) Mechaniczne koszenie 3 ha półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu, (w tym 0,5 ha ręczne dokaszanie), położenie: grunty miasta Gdańska (częściowo Lasy Komunalne m. Gdańska oddział 36 i, g), powierzchnia: 3,0 ha. Wywiezienie i zagospodarowanie pokosu leży po stronie Wykonawcy.2) Teren przeznaczony do wykoszenia jest częściowo terenem podmokłym, trudno dostępnym.3) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni łąk.4)Tankowanie sprzętu tj. kos spalinowych prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód.5) Z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem Oddziału Zespołu w Gdańsku-Trójmiejski Park Krajobrazowy z Panią Jolantą Kmiecik tel. 502 743 657. 6) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części Zamówienia przez w/w przedstawiciela Zamawiającego.7) Szczegółowy wykaz powierzchni (wraz z mapą) dla części 2 stanowi dodatek Nr 5 D do SIWZ.Uwaga:1. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca. część 3-opis przedmiotu zamówienia 1) Ręczne koszenie turzycowisk w dolinie Kulawy na powierzchni 1 ha na działce nr 3210 obręb Widno gm. Brusy, wraz z ręcznym wygrabieniem, wyniesieniem z powierzchni i wywiezieniem skoszonej biomasy. 2) Dwukrotne udrożnienie rowów nawadniających (poprzez koszenie rowów od strony wewnętrznej oraz wierzchołka skarpy - nasypu) na łąkach zlokalizowanych na działkach nr 3281 i 3268/2 w Lasce obręb Widno gm. Brusy.Wykaszanie należy wykonać w dwóch etapach na:- doprowadzalniku A (zaczynając od mostu przy drodze publicznej biegnącej przy siedzibie Leśnictwa Laska tj.północny kraniec działki 3268/2); -doprowadzalnikach B i C;-pozostałych rowach na całej ich długości.Długość wszystkich rowów (w tym doprowadzalników) wynosi 4.386 mb.3) Oczyszczenie dna doprowadzalników A, B i C z roślinności utrudniającej przepływ wody i udrożnienie bruzd rozlewowych.4) Skoszoną biomasę oraz wszelkie gałęzie i liście należy usunąć z terenu prowadzenia prac. Usunięcie i wywiezienie biomasy, gałęzi i liści leży po stronie Wykonawcy. 5) Szczegółowe terminy oraz miejsca wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem oddziału Zespołu w Charzykowach-Zaborski Park Krajobrazowy-Mariusz Grzempa tel. 727 660 068.6) Szczegółowy wykaz powierzchni (wraz z mapami) stanowią dodatki Nr 5E, 5F i 5G do SIWZ.Uwaga: 1.Do wglądu: schemat rozmieszczenia sieci rowów przedstawia mapa zagospodarowania terenu w skali 1:1000 znajdująca się w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach ul. Turystyczna 10. 2. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
III.2) ZALICZKI
 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 3 A do SIWZ,
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
dla części 1 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali należycie minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia dla części 1, których wartości brutto była nie mniejsza niż 29.000,00 złotych każda. W przypadku wykazywania usług nadal wykonywanych powyższa wartość dotyczy zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert ich części.UWAGA:1. Wartości wykazanych usług nie podlegają sumowaniu.dla części 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonali należycie minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia dla części 2, których wartości brutto była nie mniejsza niż 3.000,00 złotych każda. W przypadku wykazywania usług nadal wykonywanych powyższa wartość dotyczy zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert ich części. UWAGA: 1. Wartości wykazanych usług nie podlegają sumowaniu.dla części 3 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonali należycie minimum dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia dla części 3, których wartości brutto była nie mniejsza niż 6.900,00 złotych każda. W przypadku wykazywania usług nadal wykonywanych powyższa wartość dotyczy zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert ich części. UWAGA: 1. Wartości wykazanych usług nie podlegają sumowaniu.2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć zamówienia Wykonawcy mogą posiadać wiedzę i doświadczenie przy wykonywaniu min. dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia o wartości stanowiącej sumę kwot określonych dla wybranych części lub odrębnie po dwie usługi o wymaganych wartościach dla wybranych części zamówienia. 3. W przypadku wykazania wartości danej usługi w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 3 A do SIWZ,
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 3 A do SIWZ,
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 3 A do SIWZ.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1. Wypełniony Formularz ofertowo- cenowy- wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (art. 26 ust. 2b) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia-oryginał podpisany przez podmiot. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej)-pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres-w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie dotyczących terminu wykonania Umowy, w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron Umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których strony Umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu stosownego aneksu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu umowy.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pomorskieparki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie..
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie..
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH część 1.
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część1. 1) Ręczne lub mechaniczne, jednorazowe usunięciu zadrzewienia i zakrzaczeń z torfowiska Gogolewko z 10 ha z usunięciem i wywiezieniem biomasy. Usunięcie i wywiezienie biomasy leży po stronie Wykonawcy. Prace na terenie torfowiska w projektowanym rezerwacie Gogolewko (działki ewidencyjne nr: 192, obr.Gogolewko, Gmina Dębnica Kaszubska)w następującej ilości:-10 drzew-brzoza brodawkowata -1000 m² krzewów wierzby.2) Ręczne koszenie mechowisk, półnaturalnych łąk i turzycowisk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu w projektowanym rezerwacie przyrody -Gogolewko (działki ewidencyjne nr: 161/2, 192, obr. Gogolewko, Gmina Dębnica Kaszubska), powierzchnia łączna: 15 ha.Wywiezienie i zagospodarowanie pokosu leży po stronie Wykonawcy.3) Teren przeznaczony do usunięcia zadrzewienia i zakrzaczeń (10 ha) i do wykoszenia (15 ha) jest terenem podmokłym, trudno dostępnym. W miejscu prac występują licznie gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, które wymagają ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywanych prac.4) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni torfowiska. 5)Tankowanie sprzętu tj. pił, kos spalinowych prowadzić ze szczególna ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód.6) Szczegółowe terminy oraz miejsca wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem oddziału Zespołu w Słupsku-Park Krajobrazowy Dolina Słupi-Marcinem Millerem tel. 727 660 064.7) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego.8) Szczegółowy wykaz powierzchni (wraz z mapami) dla części 1 stanowią dodatki Nr 5A, 5B i 5C do SIWZ. Uwaga:Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca..
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.
 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2012.
 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH część 2.
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 2- opis przedmiotu zamówienia:1) Mechaniczne koszenie 3 ha półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu, (w tym 0,5 ha ręczne dokaszanie), położenie: grunty miasta Gdańska (częściowo Lasy Komunalne m. Gdańska oddział 36 i, g), powierzchnia: 3,0 ha. Wywiezienie i zagospodarowanie pokosu leży po stronie Wykonawcy.2) Teren przeznaczony do wykoszenia jest częściowo terenem podmokłym, trudno dostępnym.3) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni łąk.4) Tankowanie sprzętu tj. kos spalinowych prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód.5) Z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem Oddziału Zespołu w Gdańsku- Trójmiejski Park Krajobrazowy z Panią Jolantą Kmiecik tel. 502 743 657.6) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez w/w przedstawiciela Zamawiającego.7) Szczegółowy wykaz powierzchni (wraz z mapą) dla części 2 stanowi dodatek Nr 5 D do SIWZ.Uwaga: 1. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca..
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.
 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.
 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH część 3.
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 3- opis przedmiotu zamówienia 1) Ręczne koszenie turzycowisk w dolinie Kulawy na powierzchni 1 ha na działce nr 3210 obręb Widno gm. Brusy, wraz z ręcznym wygrabieniem, wyniesieniem z powierzchni i wywiezieniem skoszonej biomasy. 2) Dwukrotne udrożnienie rowów nawadniających (poprzez koszenie rowów od strony wewnętrznej oraz wierzchołka skarpy- nasypu) na łąkach zlokalizowanych na działkach nr 3281 i 3268/2 w Lasce obręb Widno gm. Brusy.Wykaszanie należy wykonać w dwóch etapach na:- doprowadzalniku A (zaczynając od mostu przy drodze publicznej biegnącej przy siedzibie Leśnictwa Laska tj. północny kraniec działki 3268/2); -doprowadzalnikach B i C; -pozostałych rowach na całej ich długości.Długość wszystkich rowów (w tym doprowadzalników) wynosi 4.386 mb. 3) Oczyszczenie dna doprowadzalników A, B i C z roślinności utrudniającej przepływ wody i udrożnienie bruzd rozlewowych.4) Skoszoną biomasę oraz wszelkie gałęzie i liście należy usunąć z terenu prowadzenia prac. Usunięcie i wywiezienie biomasy, gałęzi i liści leży po stronie Wykonawcy. 5) Szczegółowe terminy oraz miejsca wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem oddziału Zespołu w Charzykowach - Zaborski Park Krajobrazowy - Mariusz Grzempa tel. 727 660 068.6) Szczegółowy wykaz powierzchni (wraz z mapami) stanowią dodatki Nr 5E, 5F i 5G do SIWZ.Uwaga: 1. Do wglądu: schemat rozmieszczenia sieci rowów przedstawia mapa zagospodarowania terenu w skali 1:1000 znajdująca się w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach ul. Turystyczna 10. 2. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca..
 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.
 
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.
 
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
Do pobrania:
Data publikacji: 18.06.2012 (10:55) Data aktualizacji: 18.06.2012 (10:55)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1308