Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: USŁUGA SKŁADU, DRUKU I DOSTAWY KWARTALNIKA GAWRON WYDAWNICTWA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.

Słupsk, 12.04.2012 r.
dotyczy: numer sprawy DAO. 251-1/2012

dotyczy:  Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 
Zamawiający: Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 
dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”,
pod nazwą: USŁUGA SKŁADU, DRUKU I DOSTAWY KWARTALNIKA GAWRON WYDAWNICTWA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.
 
W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzoną zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
Jednocześnie, na podstawie art. 27 ust. 2 w/w ustawy, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w jednej z niżej wymienionych form:
 
  • faksem, na numer Zamawiającego: (59) 84 29 829, poprzez odesłanie niniejszego pisma, potwierdzonego datą odebrania i podpisem osoby odbierającej, oraz określeniem ilości otrzymanych stron,
  • e-mailem, na adres: a.gatarek@pomorskieparki.pl poprzez napisanie treści potwierdzenia z określeniem ilości otrzymanych stron, wskazaniem daty otrzymania zawiadomienia oraz  z podaniem imienia i nazwiska osoby potwierdzającej.
W przypadku nie dopełnienia w/w żądania za datę otrzymania Przez Państwa Firmę niniejszego zawiadomienia uznana zostanie data jego przekazania przez Zamawiającego, figurująca  w raporcie wysłania faksem, potwierdzająca pozytywny rezultat transmisji.
 
 
W dniu 12.04.2012 r. Zamawiający dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą :
 
USŁUGA SKŁADU, DRUKU I DOSTAWY KWARTALNIKA  „GAWRON” WYDAWNICTWA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
 
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  którą jest oferta złożona pod nazwą:
 
USŁUGA SKŁADU, DRUKU I DOSTAWY KWARTALNIKA  „GAWRON” WYDAWNICTWA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
 
przez Wykonawcę: STUDIO GRAFICZNE, PIOTR KURASIAK,  UL. SZYMANOWSKIEGO 10 A/8, 59-400 JAWOR
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale  XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów. W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert, zawierającym łączną punktację przyznaną ofertom  w kryterium ceny
 
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium cena
(łączna punktacja)
8
STUDIO GRAFICZNE,PIOTR KURASIAK,
UL. SZYMANOWSKIEGO 10 A/8, 59-400 JAWOR
100,0000
12
EXPOL P.RYBIŃSKI, J. DĄBEK SPÓŁKA JAWNA, 
UL.BRZESKA 4,  87-800 WŁOCŁAWEK
97,7778
6
GRAFPOL AGNIESZKA BLICHARZ-KRUPIŃSKA,
UL. CZARNIECKIEGO 1, 53-650 WROCŁAW
88,0000
14
OFICYNA DRUKARSKA, JACEK CHMIELEWSKI, 
01-142 WARSZAWA, UL. SOKOŁOWSKA 12 A
87,1287
10
DRUKARNIA ARTPRESS .PL ARTUR FREYER,
UL. POD SIKORNIKIEM 17, 30-216 KRAKÓW
83,0189
1 PASAŻ SP ZOO, 30-363 KRAKÓW, UL. RYDLÓWKA 24, 81,8605
2
DRUKARNIA BIAŁY KRUK, MILEWSCY SPÓŁKA JAWNA,
15-691 BIAŁYSTOK, UL. KLEEBERGA 14 B
80,3653
4 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "JANTER" S.C. SŁAWOMIR TERLIKOWSKI, MAREK JANKOWICZ,       11-300 BISKUPIEC, UL. CHROBREGO 41 80,0000
7
AGENCJA WYDAWNICZA "ARGI" S.C. R. BŁASZAK, P.PACHOLEC,  J. PROROK, 
50-542 WROCŁAW, ŻEGIESTOWSKA 11
70,6827
11
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE ZAPOL DMOCHOWSKI, SOBCZYK SPÓŁKA JAWNA, 
71-062 SZCZECIN, AL. PIASTÓW 42
70,4000
15
PRZEDSIĘBIORSWTO PRYWATNE "WIB" 
PIOTR WINCZEWSKI, 
80-216 GDAŃSK, UL. SOBIESKIEGO 14
69,8413
5
"ATTYLA" WŁADYSŁAW KARDASZ, JACEK KARDASZ, SPÓŁKA JAWAN W ZAMOŚCIU, 
22-400 ZAMOŚĆ, UL. PARTYZANTÓW 61 
60,6897
13
IF-POLSKA SP ZOO, 
20-328 LUBLIN, UL. LUCYNY HERC 28
-
9
"SMYK" S.C. D.LENARTOWICZ i E. CHYB, 
25-116 KIELCE, UL. ŚCIEGIENNEGO 215
-
3
TAMPON- DRUK, ROBERT ZAWADZKI, 
05-120 LEGIONOWO,  UL. DALIOWA 44
-
17
SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA, 
76-200 SŁUPSK, UL. GROTTGERA 19

-

 
I. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy, odrzucił  Wykonawców:
  • ofertę nr 17:  SZAREK WYDAWNICTWO REKLAMA, 76-200 SŁUPSK,  UL. GROTTGERA 19,
  • ofertę nr 3: TAMPON- DRUK, ROBERT ZAWADZKI, 05-120 LEGIONOWO,  UL. DALIOWA 44,
  • ofertę nr 9: "SMYK" S.C. D.LENARTOWICZ i E. CHYB, 25-116 KIELCE,  UL. ŚCIEGIENNEGO 215,
  • ofertę nr 13: IF-POLSKA SP ZOO, 20-328 LUBLIN, UL. LUCYNY HERC 28,
  • ofertę nr  5: "ATTYLA" WŁADYSŁAW KARDASZ, JACEK KARDASZ, SPÓŁKA JAWAN W ZAMOŚCIU, 22-400 ZAMOŚĆ, UL. PARTYZANTÓW 61
W/w oferty zostały odrzucone, ponieważ Oferenci w swoich ofertach podali błędną stawkę podatku VAT w obliczeniu ceny. Uznanie ofert przez Zamawiającego z błędną stawką podatku VAT naruszyłoby interesy innych Wykonawców, biorących udział w postępowaniu i jako sprzeczne z prawem stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji i mogłoby prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.
 
Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ, kwartalnik jest czasopismem specjalistycznym i zgodnie z art. 2 pkt 27 f ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów  i usług (tj. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) podlega opodatkowaniu stawce 5 proc. VAT.
 
 
II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) z postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
 
 
III. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
 
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
 
1) po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną
 
2) po upływie 10 dni – w przypadku przesłania niniejszego w inny sposób.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
 
Dyrektor
Bożena Sikora :
Data publikacji: 12.04.2012 (13:08) Data aktualizacji: 12.04.2012 (13:08)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1307