Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

 Numer ogłoszenia: 107881 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez zamawiającego paliwa, tj. benzyny bezołowiowej 95-cio oktanowej, oleju napędowego, oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, oraz do kanistrów dla potrzeb urządzeń mechanicznych (kosiarki, piły spalinowe itp.) w ilości zaplanowanej: Benzyna bezołowiowa 95 ok. 6 200 litrów, Olej napędowy ok. 12 500 litrów, Skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) ok. 5 000 litrów. Zamawiający nie gwarantuje jednak zakupu wyżej wymienionych ilości paliwa w okresie trwania umowy w ramach niniejszego zamówienia. 2. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa 09.13.41.00-8 olej napędowy 09.13.30.00-0 skroplony gaz ropopochodny LPG).3. Zakup paliwa do samochodów służbowych oraz do kanistrów odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami zamawiającego, całodobowo, siedem dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy (licząc od dnia podpisania umowy), dla siedmiu (7) Oddziałów Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 4. Zamawiający wymaga, aby w niżej wymienionych siedmiu (7) miejscowościach, w których znajdują się Oddziały Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych lub w odległości nie większej niż 15 km od danej miejscowości, znajdowała się co najmniej jedna stacja. W skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dla którego wszczęto postępowanie wchodzą następujące Oddziały z siedzibami w:1) oddział Zespołu- Park Krajobrazowy Dolina Słupi, z siedzibą w Słupsku, 2) oddział Zespołu- Nadmorski Park Krajobrazowy, z siedzibą we Władysławowie, 3) oddział Zespołu- Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, z siedzibą w Stegnie,4) oddział Zespołu- Zaborski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Charzykowach, 5) oddział Zespołu-Wdzydzki Park Krajobrazowy, z siedzibą w Kościerzynie, 6) oddział Zespołu- Trójmiejski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Gdańsku, 7) oddział Zespołu-Kaszubski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Kartuzach. 5. Zakup paliwa dokonywany będzie za pomocą kart elektronicznych. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz posiadanych samochodów niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą (w dniu wszczęcia postępowania zamawiający posiada na stanie 15 samochodów służbowych). W przypadku zwiększenia taboru samochodowego zamawiający będzie dokonywał aktualizacji wykazu.6. W razie utraty kart z winy zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie do wydania kart dodatkowych lub zamiennych. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić blokadę karty w punkcie sprzedaży paliwa, po zgłoszeniu jej utraty przez zamawiającego. 7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda bezpłatnie 15 kart elektronicznych wystawionych na numery rejestracyjne samochodów służbowych zamawiającego oraz 7 kart elektronicznych, uniwersalnych umożliwiających tankowanie paliwa do kanistrów wyłącznie dla potrzeb urządzeń mechanicznych (kosiarki, piły spalinowe itp.). 8. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby kart elektronicznych w razie zwiększenia liczby eksploatowanych pojazdów lub zwrotu kart w razie wycofywania poszczególnych pojazdów z eksploatacji. 9. Z tytułu użytkowania ww. kart elektronicznych Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych ani manipulacyjnych.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany posiadanych kart elektronicznych na nowe, w przypadkach wystąpienia dodatkowych potrzeb leżących po jego stronie. Wymiana kart elektronicznych w przypadkach, o których mowa powyżej odbywać się będzie nieodpłatnie w terminie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego konieczności ich wymiany. 11. Do czasu dostarczenia kart elektronicznych Zamawiającemu, tankowanie odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie wystawionej faktury.12. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać paliwa wysokiej jakości, zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441), a w szczególności: dla benzyny bezołowiowej 95 - PN-EN 228:2009 Paliwa dla pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań, dla oleju napędowego (ON) - PN-EN 590 + A1:2011 Paliwa dla pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań, skroplony gaz ropopochodny LPG) - PN -EN 589:2009 Paliwa do pojazdów samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań.13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: .@., która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej. 14. Wykonawca będzie wystawiać zamawiającemu faktury dwukrotnie w ciągu miesiąca w dwóch okresach rozliczeniowych tj. od 1 do 15 dnia danego miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca, w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego. Do każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury wykonawca będzie załączać szczegółowe zestawienie tankowań dla poszczególnych pojazdów lub do kanistrów, które będzie zawierało w szczególności: numer rejestracyjny pojazdu lub informację, że tankowanie odbyło się przy użyciu karty elektronicznej, uniwersalnej, datę tankowania, rodzaj i ilość zatankowanego paliwa oraz jego cenę netto i brutto.15. Podstawą do rozliczeń będą każdorazowo ceny brutto paliwa z uwzględnieniem zmian w rytmie dziennym, tj. obowiązujące w dniu zakupu przez zamawiającego paliwa oraz opust, który wykonawca wskaże w złożonej ofercie. 16. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 17. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. 18. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularz oferty) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 19. Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 
III.2) ZALICZKI
 
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, tj. posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania warunku wg zasady spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy i dokumentów wskazanych w pkt. III.4.1) ogłoszenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku wg zasady spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku wg zasady spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku wg zasady spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku wg zasady spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 • inne dokumenty
1. Wypełniony Wykaz stacji paliw - wg wzoru określonego w dodatku nr 4 do SIWZ, zawierający informacje, które umożliwią jednoznaczną ocenę w zakresie prawidłowej realizacji zamówienia, tj. wymogu określonego przez zamawiającego w rozdziale III pkt. 4 SIWZ.
 
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1. Wypełniony Formularz oferty - wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony Formularz cenowy - wg wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia).
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz określił warunki takich zmian. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie dotyczących terminu wykonania Umowy, w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron Umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których strony Umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Przedmiotu Umowy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu stosownego aneksu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu Umowy. 5. Zamawiający nie dopuszcza aby należności wykonawcy objęte Umową stanowiły przedmiot cesji w rozumieniu art. 509 kodeksu cywilnego.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pomorskieparki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie..
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie..
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Załączniki:
Data publikacji: 15.05.2012 (15:18) Data aktualizacji: 15.05.2012 (15:18)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1240