Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Usługa polegająca na wykonaniu projektu graficznego, składu i druku publikacji pn. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

 Słupsk: Usługa polegająca na wykonaniu projektu graficznego, składu i druku publikacji pn. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Numer ogłoszenia: 440058 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskieparki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na wykonaniu projektu graficznego, składu i druku publikacji pn. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu graficznego, składu i druku publikacji pn. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: całościowe opracowanie graficzne, wykonanie mapy, tłumaczenia tekstu, skład, druk, publikacji składającej się z 8 folderów zamkniętych w jednej obwolucie wraz z dostawą i zgodnie z wskazanymi poniżej warunkami:1) pojedyncza, kompletna publikacja składa się z pakietu zawierającego 8 folderów zamkniętych w jednej obwolucie. 2) wykonanie projektu układu graficznego całości publikacji (w tym również projektu obwoluty, mapy województwa pomorskiego z zaznaczonymi formami ochrony przyrody oraz obróbki zdjęć). Zdjęcia o których mowa dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy. 3) wykonanie technicznego, przygotowania do druku, łamania, składu komputerowego. 4) wykonanie korekty (językowej, interpunkcyjnej itp.) całości tekstu. 5) przesłanie publikacji w formacie umożliwiającym edycję, do akceptacji Zamawiającego (przed wydrukiem), przy założeniu, że akceptacja trwa do 5 dni od daty jej otrzymania. 6) parametry publikacji: objętość: 8 folderów plus obwoluta 7) parametry pojedynczego folderu: a) format każdego folderu: A3 bigowany na 3 w C b) papier -gramatura 250 g, c) full color, d) druk dwustronny, e) foliowany błysk dwustronnie 8) parametry obwoluty: a) format: obwoluta ma pomieścić 8 folderów formatu A3 składane na 3 b) papier - gramatura 300 g c) zadruk 4+4 plus folia błysk d) obwoluta z kieszenią wewnątrz zapobiegającą wypadaniu folderów 9) symbole graficzne na pierwszej stronie: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Jednostka Samorządowa Województwa Pomorskiego, loga 7 parków wchodzących w skład PZPK oraz informacje o dofinansowaniu. 10) łącznie około 72 zdjęć +/- 8 zdjęć (po ok. 9 zdjęć na jeden folder). Zdjęcia o których mowa dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy. 11) nakład:a) 3000 szt. w języku polskim b) 1000 szt. w języku angielskim c) 1000 szt. w języku niemieckim 12) tłumaczenie tekstów dostarczonych przez Zamawiającego na język angielski i niemiecki leży po stronie Wykonawcy. Łączna objętość tekstu WORD - 21 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12 13) pakowanie: po 50 egzemplarzy 3. Dodatkowe informacje zamówienia:1) materiały do druku: tekst w języku polskim, zdjęcia oraz logotypy zostaną przekazane Wykonawcy w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. 2) kolorystyka i układ graficzny logotypów zostaną zamieszczone ściśle według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. 3) wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu materiały w wersji elektronicznej (płyta CD) w postaci plików produkcyjnych i plików w formacie PDF - do umieszczenia na stronie internetowej PZPK oraz umożliwiających w przyszłości wykonanie dodruku.4) wszelkie prawa autorskie do publikacji zostaną w ramach wynagrodzenia Wykonawcy przeniesione na Zamawiającego zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze umowy (dodatek nr 5 do SIWZ) 5) zamawiający informuję, iż publikacja o której mowa ma nadany nr ISBN. 6) dostawa - wydrukowanych, złożonych oraz popakowanych w komplety publikacji do siedziby Zamawiającego tj. przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku. (w cenie należy uwzględnić transport do zamawiającego i rozładunek).7) szczegółowe uregulowania, co do warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący dodatek nr 5 do SIWZ..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.00.00-8, 79.82.10.00-5, 79.82.11.00-6, 79.82.20.00-2, 79.82.25.00-7.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 1.600,00 złotych (słownie złotych: jeden tysiące sześćset zł 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3.Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wg danych: Nazwa banku i nr konta zamawiającego: PEKAO BANK Pekao S.A. / Oddział Słupsk 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592 Nazwa i adres zamawiającego: WOJEWÓDZTWO POMORSKIE- POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76-200 SŁUPSK Tytuł wpłaty: Wadium - przetarg nieograniczony, numer sprawy: DAO. 251-10/2012 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Pozostałe formy wadium (oprócz wniesionej w pieniądzu) o których mowa w pkt. 2 musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres, na jaki wykonawca jest związany ofertą, tj. na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w pkt. 13 niniejszego rozdziału. Dokument (oryginał) może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie zamawiającego w sekretariacie przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy (ustęp 13 niniejszego rozdziału). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach:a) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,b) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku na realizację zamówienia nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (którego wzór stanowi dodatek nr 2 do SIWZ).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: trzy usługi o wartości 40 000 PLN brutto- każda, odpowiadające swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie przygotowania i wykonania do druku publikacji. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługi w zakresie przygotowania i wykonania druku publikacji typu: foldery, mapy, książki, katalogi itp. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów,o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 2 (wzór wykazu usług stanowi dodatek nr 4 do SIWZ) oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (wzór stanowi dodatek nr 2 do SIWZ). Uwaga: W przypadku wykazania wartości danej usługi w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku na realizację zamówienia nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (którego wzór stanowi dodatek nr 2 do SIWZ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku na realizację zamówienia nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust.1 pkt 1 (którego wzór stanowi dodatek nr 2 do SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
8.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, odnośnie: 1) terminu realizacji umowy, 2) zmiany wynagrodzenia, 3) zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy. 9. Zmiany, o których mowa w ust. 8 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności:1) w zakresie ust. 8 pkt. 1 - w przypadku wystąpienia siły wyższej, pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie.; 2) w zakresie ust. 8 pkt. 2 - w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 3) w zakresie ust. 8 pkt. 3 - w przypadku, jeżeli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia. 10. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pomorskieparki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, 76-200 SŁUPSK, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, W SEKRETARIACIE..
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 11:00, miejsce: W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, 76-200 SŁUPSK, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, W SEKRETARIACIE..
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: n.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Do pobrania:
Data publikacji: 08.11.2012 (14:55) Data aktualizacji: 08.11.2012 (14:55)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1393