Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

USŁUGA SKŁADU, DRUKU I DOSTAWY KWARTALNIKA GAWRON WYDAWNICTWA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Numer ogłoszenia: 98942 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA SKŁADU, DRUKU I DOSTAWY KWARTALNIKA GAWRON WYDAWNICTWA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa składu, druku i dostawy wydawnictwa kwartalnego Gawron promującego walory przyrodnicze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o następujących parametrach technicznych: -łącznie 4 numery rocznie -nakład po 1300 sztuk na jeden numer -format A5 -32 strony + 4 strony okładka -druk całości 4+4 -szycie zeszytowe -papier 135g/m2 w środku, 170g/m2 okładka -tekst, loga i zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego, w tym na okładce każdego numeru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego logo: Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz województwa pomorskiego wraz z dostawą do siedziby Oddziału Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych: Trójmiejski Park Krajobrazowy, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk. 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szablony w postaci plików wykonanych w programie Adobe InDesign CS2 oraz plikach PDF umożliwiające wykonywanie składu kwartalnika Gawron. 3. Zawartość merytoryczną określa Zamawiający. 4. Układ plastyczno -techniczny wydawnictwa opracowuje Wykonawca. Układ podlega akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu. 5. Fotografie, slajdy i mapy przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim . 6. Wykonawca przed przystąpieniem do druku poszczególnych numerów kwartalnika Gawron, przedstawi Zamawiającemu próbny egzemplarz celem akceptacji. 7. Wykonawca zarchiwizuje wykonaną pracę, tzn. dostarczy Zamawiającemu na płycie CD w postaci pliku PDF..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.20.00-2, 79.82.30.00-9.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 
III.2) ZALICZKI
 
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, i w powyższym zakresie wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością co najmniej dwie usługi składu, i druku wydawnictwa kwartalnego lub innej publikacji o wartości brutto nie mniejszej niż 10.000,00 złotych każda. 2. W przypadku wykazania wartości danej usługi w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i dokumentów załączonych do oferty, które zostały wyszczególnione w pkt. III.4.1 oraz rozdziale VI. lit. A SIWZ.
   
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena w/w warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena w/w warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie Oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1. Wypełniony Formularz ofertowo- cenowy - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (art. 26 ust. 2b) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -oryginał podpisany przez podmiot. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w Umowie dotyczących terminu wykonania Umowy, w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do Umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron Umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których strony Umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji Przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu stosownego aneksu w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu umowy.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pomorskieparki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie..
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk w sekretariacie..
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Załączniki do pobrania:
Data publikacji: 29.03.2012 (14:18) Data aktualizacji: 29.03.2012 (14:37)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1412
Rejestr zmian