Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Słupsk, 06.08.2012 r.

dotyczy: numer sprawy DAO. 251-7/2012
 
dotyczy:  Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 
Zamawiający: Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, pod nazwą:
 
WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ WE WŁADYSŁAWOWIE
 
 
W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzoną zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
Jednocześnie, na podstawie art. 27 ust. 2 w/w ustawy, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w jednej z niżej wymienionych form:
 
faksem, na numer Zamawiającego: (59) 84 29 829, poprzez odesłanie niniejszego pisma, potwierdzonego datą odebrania i podpisem osoby odbierającej, oraz określeniem ilości otrzymanych stron,
e-mailem, na adres: a.gatarek@pomorskieparki.pl poprzez napisanie treści potwierdzenia z określeniem ilości otrzymanych stron, wskazaniem daty otrzymania zawiadomienia oraz  z podaniem imienia i nazwiska osoby potwierdzającej.
 
 
W przypadku nie dopełnienia w/w żądania za datę otrzymania Przez Państwa Firmę niniejszego zawiadomienia uznana zostanie data jego przekazania przez Zamawiającego, figurująca  w raporcie wysłania faksem, e-mailem potwierdzająca pozytywny rezultat transmisji.
 
 
 
Słupsk, 06.08.2012 r.
 
dotyczy: numer sprawy DAO. 251-7/2012
 
INFORMACJA
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: WYKONANIA I MONTAŻU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ WE WŁADYSŁAWOWIE
 
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:
 
GOSPODARSTWO ROLNE, SULICICE, 84-110 KROKOWA,  reprezentowane przez Pana Józefa Fikus
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.  W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i łączną punktację.
 
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium cena
1 LASART Obiekty edukacji przyrodniczo- leśnej, Ryszard Śrubka, 78-320 Połczyn- Zdrój, ul. Młyńska 5a 63,69
2 P.P.H.U. „SAN-2” , Sławomir Ludwicki, 78-320 Połczyn- Zdrój, ul. Mieszka I 11A/1 -
3 P.W. WILCZYŃSKI, Adam Wilczyński, ul. Połczyńska 3, 78-320 Połczyn- Zdrój 54,59
4 „MÓJ DOM Z DREWNA” WASZKIEWICZ TOMASZ, JAZIEWO 103 B, 16-310 SZTABIN 24,74
5 FIRMA WIELOBRANŻOWA „EKSPERT” Elżbieta Rumak, 78-550 Czaplinek, ul. Mickiewicza 2/10 69,48
6 OPTIWOOD PL, Monika Zwolińska, Łętowo 37 A, 76-124 Żukowo 43,67
7 FIRMA USŁUGOWA EM- FI, MACIEJ MASŁOWSKI, UL.KOSZALIŃSKA 4, 82-200 MALBORK 93,08
8 MUFFIN, Kaszczuk Ewa, 58-200 Dzierżoniów, ul. Wesoła 47 31,84
9 GOSPODARSTWO ROLNE, Józef Fikus, SULICICE, 84-110 KROKOWA 100,00

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy odrzucił z postępowania ofertę Wykonawcy pod nazwą: P.P.H.U. „SAN-2”,Sławomir Ludwicki,  78-320 Połczyn- Zdrój, ul. Mieszka I 11 A/1, ponieważ oferta ta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) z postępowania wykluczył Wykonawcę pod nazwą:  P.P.H.U. „SAN-2”,Sławomir Ludwicki,  78-320 Połczyn- Zdrój, ul. Mieszka I 11 A/1,  ponieważ Wykonawca ten nie złożył pisemnego oświadczenia, iż na dzień składania ofert tj. 31.07.2012 r. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 w/w ustawy i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach określonych w art.24 ust.1 w/w ustawy.
 
 
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
 
1) po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną
 
2) po upływie 10 dni – w przypadku przesłania niniejszego w inny sposób.
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
 
Bożena Sikora- Dyrektor
Data publikacji: 06.08.2012 (12:02) Data aktualizacji: 06.08.2012 (12:02)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1477