Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 144703-2012 z dnia 2012-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
Mechaniczne koszenie 3 ha półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu, (w tym 0,5 ha ręczne dokaszanie), położenie: grunty miasta Gdańska (częściowo Lasy Komunalne m. Gdańska oddział 36 i, g), powierzchnia: 3,0 ha....
Termin składania ofert: 2012-07-11
 
Słupsk: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.
Numer ogłoszenia: 265248 - 2012; data zamieszczenia: 23.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144703 - 2012r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA EKOSYSTEMÓW TORFOWISKOWYCH W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH..
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Mechaniczne koszenie 3 ha półnaturalnych łąk z wywiezieniem i zagospodarowaniem pokosu, (w tym 0,5 ha ręczne dokaszanie), położenie: grunty miasta Gdańska (częściowo Lasy Komunalne m. Gdańska oddział 36 i, g), powierzchnia: 3,0 ha. Wywiezienie i zagospodarowanie pokosu leży po stronie Wykonawcy. 1) Teren przeznaczony do wykoszenia jest częściowo terenem podmokłym, trudno dostępnym. 2) Podczas wykonywania prac należy stosować technologie, zapewniające maksymalną ochronę powierzchni łąk. 3) Tankowanie sprzętu tj. kos spalinowych prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak żeby paliwa nie przedostały się do gruntu i wód. 4) Z uwagi na fakt, iż w miejscu prac występują gatunki roślin chronionych i chronione siedliska przyrodnicze, szczegółowe terminy, miejsca oraz sposób wykonania poszczególnych prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zleceniodawcy, Kierownikiem Oddziału Zespołu w Gdańsku- Trójmiejski Park Krajobrazowy z Panią Jolantą Kmiecik tel. 502 743 657. 5) Wykonawca zagwarantuje także swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez w/w przedstawiciela Zamawiającego. 6) Szczegółowy wykaz powierzchni (wraz z mapą) stanowi dodatek Nr 5 do SIWZ. Uwaga: 1. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu prac a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu prac poniesie wykonawca..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.23.10.00-8.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2012.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • PRACE WYSOKOŚCIOWE, TOMASZ BĄKOWSKI, UL. ASNYKA 19/8, 62-800 KALISZ, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5700,00 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 7900,00
Oferta z najniższą ceną: 7900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16420,50
Waluta: PLN.
Data publikacji: 23.07.2012 (12:18) Data aktualizacji: 23.07.2012 (12:18)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1301