Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Słupsk: Usługa polegająca na wykonaniu projektu graficznego, składu i druku publikacji pn. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Numer ogłoszenia: 471076 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 440058 - 2012r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na wykonaniu projektu graficznego, składu i druku publikacji pn. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu graficznego, składu i druku publikacji pn. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: całościowe opracowanie graficzne, wykonanie mapy, tłumaczenia tekstu, skład, druk, publikacji składającej się z 8 folderów zamkniętych w jednej obwolucie wraz z dostawą i zgodnie z wskazanymi poniżej warunkami:1) pojedyncza, kompletna publikacja składa się z pakietu zawierającego 8 folderów zamkniętych w jednej obwolucie. 2) wykonanie projektu układu graficznego całości publikacji (w tym również projektu obwoluty, mapy województwa pomorskiego z zaznaczonymi formami ochrony przyrody oraz obróbki zdjęć). Zdjęcia o których mowa dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy. 3) wykonanie technicznego, przygotowania do druku, łamania, składu komputerowego. 4) wykonanie korekty (językowej, interpunkcyjnej itp.) całości tekstu. 5) przesłanie publikacji w formacie umożliwiającym edycję, do akceptacji Zamawiającego (przed wydrukiem), przy założeniu, że akceptacja trwa do 5 dni od daty jej otrzymania. 6) parametry publikacji: objętość: 8 folderów plus obwoluta 7) parametry pojedynczego folderu: a) format każdego folderu: A3 bigowany na 3 w C b) papier -gramatura 250 g, c) full color, d) druk dwustronny, e) foliowany błysk dwustronnie 8) parametry obwoluty: a) format: obwoluta ma pomieścić 8 folderów formatu A3 składane na 3 b) papier - gramatura 300 g c) zadruk 4+4 plus folia błysk d) obwoluta z kieszenią wewnątrz zapobiegającą wypadaniu folderów 9) symbole graficzne na pierwszej stronie: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Jednostka Samorządowa Województwa Pomorskiego, loga 7 parków wchodzących w skład PZPK oraz informacje o dofinansowaniu. 10) łącznie około 72 zdjęć +/- 8 zdjęć (po ok. 9 zdjęć na jeden folder). Zdjęcia o których mowa dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy. 11) nakład:a) 3000 szt. w języku polskim b) 1000 szt. w języku angielskim c) 1000 szt. w języku niemieckim 12) tłumaczenie tekstów dostarczonych przez Zamawiającego na język angielski i niemiecki leży po stronie Wykonawcy. Łączna objętość tekstu WORD - 21 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12 13) pakowanie: po 50 egzemplarzy 3. Dodatkowe informacje zamówienia:1) materiały do druku: tekst w języku polskim, zdjęcia oraz logotypy zostaną przekazane Wykonawcy w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. 2) kolorystyka i układ graficzny logotypów zostaną zamieszczone ściśle według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. 3) wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu materiały w wersji elektronicznej (płyta CD) w postaci plików produkcyjnych i plików w formacie PDF - do umieszczenia na stronie internetowej PZPK oraz umożliwiających w przyszłości wykonanie dodruku.4) wszelkie prawa autorskie do publikacji zostaną w ramach wynagrodzenia Wykonawcy przeniesione na Zamawiającego zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze umowy (dodatek nr 5 do SIWZ) 5) zamawiający informuję, iż publikacja o której mowa ma nadany nr ISBN. 6) dostawa - wydrukowanych, złożonych oraz popakowanych w komplety publikacji do siedziby Zamawiającego tj. przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku. (w cenie należy uwzględnić transport do zamawiającego i rozładunek).7) szczegółowe uregulowania, co do warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący dodatek nr 5 do SIWZ...
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.00.00-8, 79.82.10.00-5, 79.82.11.00-6, 79.82.20.00-2, 79.82.25.00-7.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2012.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • CENTRUM SZKOLENIA I PROMOCJI PRESTIGE, 76-200 SŁUPSK, UL. KARŻCINO 25 B, KARŻCINO 25 B, 76-200 SŁUPSK, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55000,00 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 51000,00
Oferta z najniższą ceną: 51000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84000,00
Waluta: PLN.
Data publikacji: 26.11.2012 (10:29) Data aktualizacji: 26.11.2012 (10:29)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1353