Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Słupsk: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W KOŚCIERZYNIE
Numer ogłoszenia: 418170 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 381232 - 2012r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W KOŚCIERZYNIE.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych - Oddział Zespołu Wdzydzki Park Krajobrazowy z siedzibą w Kościerzynie, polegających na: 1)wykonaniu i montażu 2 szt. wiat drewnianych na ścieżce przyrodniczo- edukacyjnej,2)wykonaniu i montażu 17 szt. drewnianych stelażach pod tablice edukacyjne dostarczone przez Zamawiającego.3)Szczegółowy zakres robót wraz z projektami technicznymi oraz kosztorysami ślepymi stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ.4)Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z projektami oraz wymaganiami określonymi w dokumentach wyżej wymienionych. 5) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45212140-9 obiekty rekreacyjne, 45422100-2 usługi stolarki drewnianej, 45422000-1 roboty ciesielskie. 6) Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienie na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7) Wykonanie montażu w terenie wszystkich elementów infrastruktury opisanych w SIWZ i w załącznikach należy uzgodnić na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego- Andrzej Penk tel. 605 424 657 (Wdzydzki Park Krajobrazowy z siedzibą w Kościerzynie). 8) Na realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie udzielona 36 miesięczna gwarancja. 9) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 10) Formularz ofertowo-cenowy, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty Wykonawcy ma zawierać cenę ryczałtową brutto (art. 632 kodeksu cywilnego) obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i które poniesie Wykonawca, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wzór formularza stanowi dodatek Nr 1 do SIWZ. 11) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularzu ofertowo- cenowy) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 12) Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 13) Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.42.21.00-2, 45.42.20.00-1.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2012.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • Przedsiębiorstwo Prywatne KOPOL, ul. Szarych Szeregów 11, 77-100 Bytów, reprezentowane przez Pana Jana Kożyczkowskiego., ul. Szarych Szeregów 11, 77-100 Bytów, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36726,74 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 41033,61
Oferta z najniższą ceną: 41033,61 / Oferta z najwyższą ceną: 45260,00
Waluta: PLN.
Data publikacji: 25.10.2012 (13:17) Data aktualizacji: 25.10.2012 (13:17)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1315