Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 138543-2012 z dnia 2012-06-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych-Oddział Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach, polegających na:1)wykonaniu i montażu tablic na drewnianych...
Termin składania ofert: 2012-07-04
 
Słupsk: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- ZABORSKI PARKU KRAJOBRAZOWY W CHARZYKOWACH
Numer ogłoszenia: 149843 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138543 - 2012r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- ZABORSKI PARKU KRAJOBRAZOWY W CHARZYKOWACH.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych- Oddział Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach, polegających na:1)wykonaniu i montażu tablic na drewnianych stelażach na ścieżce kulturowej Kręgi Kamienne w Leśnie,2) wykonaniu, naprawie i konserwacji innych elementów zagospodarowania znajdujących się na ścieżce kulturowej Kręgi Kamienne w Leśnie, 3) wykonaniu i montażu tablic na drewnianych stelażach opisujących pomniki przyrody na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz wykonanie i montaż drewnianych słupów z oznakowaniem Pomnik przyrody.4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wymienionych prac zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w ww załączniku do SIWZ. 5) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45422100-2 usługi stolarki drewnianej,79820000-8 usługi związane z drukowaniem, 50000000-5 usługi naprawcze i konserwacyjne. 6) Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienie na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7) Szczegółowe terminy oraz miejsce wykonania prac, o których mowa powyżej należy uzgodnić na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego- Mariuszem Grzempą tel. 727660068 /Zaborski Park Krajobrazowy, ul. Turystyczna 10, 89-606 Charzykowy/. 8) Na realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie udzielona 3 letnia gwarancja. 9) W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały tekstowe i graficzne a Wykonawca, zobowiązany będzie do przygotowania projektów graficznych tablic, uwzględniając wszystkie wskazane przez Zamawiającego elementy i sugestie. 10) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia przekazania materiałów tekstowych i graficznych zobowiązany będzie do przygotowania projektów graficznych tablic w celu akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w pkt 7. Termin dokonania akceptacji wynosi 3 dni. 11) W przypadku wystąpienia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, wolny od wad. 12) Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na wymianę przedmiotu zamówienia wynosi 7 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia telefonicznego, faxem i/lub elektronicznie (e-mail) przez Zamawiającego. 13) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 14) Formularz ofertowo-cenowy, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty Wykonawcy ma zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i które poniesie Wykonawca. Wzór formularza stanowi dodatek Nr 1 do SIWZ. 15) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularzu ofertowo- cenowym) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 16) Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 17) Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 3 do SIWZ-Wzór umowy..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.21.00-2, 79.82.00.00-8, 50.00.00.00-5.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2012.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
P.H.U. GER-BER, GRZEGORZ LEPAK, NIEŻYWIĘĆ 1 A, 77-300 CZŁUCHÓW, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16400,00 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 19500,00
Oferta z najniższą ceną: 19500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78000,00
Waluta: PLN.
Data publikacji: 10.07.2012 (10:47) Data aktualizacji: 10.07.2012 (10:47)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1444