Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107881-2012 z dnia 2012-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
 
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez zamawiającego paliwa, tj. benzyny bezołowiowej 95-cio oktanowej, oleju napędowego, oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, oraz do...
 
Termin składania ofert: 2012-05-28
 
Słupsk: SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.
 
Numer ogłoszenia: 198642 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107881 - 2012r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH..
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez zamawiającego paliwa, tj. benzyny bezołowiowej 95-cio oktanowej, oleju napędowego, oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, oraz do kanistrów dla potrzeb urządzeń mechanicznych (kosiarki, piły spalinowe itp.) w ilości zaplanowanej: Benzyna bezołowiowa 95 ok. 6 200 litrów, Olej napędowy ok. 12 500 litrów, Skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) ok. 5 000 litrów. Zamawiający nie gwarantuje jednak zakupu wyżej wymienionych ilości paliwa w okresie trwania umowy w ramach niniejszego zamówienia. 2. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa 09.13.41.00-8 olej napędowy 09.13.30.00-0 skroplony gaz ropopochodny LPG). 3. Zakup paliwa do samochodów służbowych oraz do kanistrów odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami zamawiającego, całodobowo, siedem dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy (licząc od dnia podpisania umowy), dla siedmiu (7) Oddziałów Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 4. Zamawiający wymaga, aby w niżej wymienionych siedmiu (7) miejscowościach, w których znajdują się Oddziały Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych lub w odległości nie większej niż 15 km od danej miejscowości, znajdowała się co najmniej jedna stacja. W skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dla którego wszczęto postępowanie wchodzą następujące Oddziały z siedzibami w:1) oddział Zespołu- Park Krajobrazowy Dolina Słupi, z siedzibą w Słupsku, 2) oddział Zespołu- Nadmorski Park Krajobrazowy, z siedzibą we Władysławowie, 3) oddział Zespołu- Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, z siedzibą w Stegnie,4) oddział Zespołu- Zaborski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Charzykowach, 5) oddział Zespołu-Wdzydzki Park Krajobrazowy, z siedzibą w Kościerzynie, 6) oddział Zespołu- Trójmiejski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Gdańsku, 7) oddział Zespołu-Kaszubski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Kartuzach.5. Zakup paliwa dokonywany będzie za pomocą kart elektronicznych. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz posiadanych samochodów niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą (w dniu wszczęcia postępowania zamawiający posiada na stanie 15 samochodów służbowych). W przypadku zwiększenia taboru samochodowego zamawiający będzie dokonywał aktualizacji wykazu. 6. W razie utraty kart z winy zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie do wydania kart dodatkowych lub zamiennych. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić blokadę karty w punkcie sprzedaży paliwa, po zgłoszeniu jej utraty przez zamawiającego. 7. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda bezpłatnie 15 kart elektronicznych wystawionych na numery rejestracyjne samochodów służbowych zamawiającego oraz 7 kart elektronicznych, uniwersalnych umożliwiających tankowanie paliwa do kanistrów wyłącznie dla potrzeb urządzeń mechanicznych (kosiarki, piły spalinowe itp.).8. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby kart elektronicznych w razie zwiększenia liczby eksploatowanych pojazdów lub zwrotu kart w razie wycofywania poszczególnych pojazdów z eksploatacji. 9. Z tytułu użytkowania ww. kart elektronicznych Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych ani manipulacyjnych. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany posiadanych kart elektronicznych na nowe, w przypadkach wystąpienia dodatkowych potrzeb leżących po jego stronie. Wymiana kart elektronicznych w przypadkach, o których mowa powyżej odbywać się będzie nieodpłatnie w terminie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego konieczności ich wymiany. 11. Do czasu dostarczenia kart elektronicznych Zamawiającemu, tankowanie odbywać się będzie przy użyciu kart bankowych, płatniczych, będących w posiadaniu Zamawiającego.12. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać paliwa wysokiej jakości, zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008, Nr 221, poz. 1441 z poź.zm), a w szczególności: dla benzyny bezołowiowej 95 - PN-EN 228:2009 Paliwa dla pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań, dla oleju napędowego (ON) - PN-EN 590 + A1:2011 Paliwa dla pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań, skroplony gaz ropopochodny LPG) - PN -EN 589:2009 Paliwa do pojazdów samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań. 13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: .@., która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej.14. Wykonawca będzie wystawiać zamawiającemu faktury dwukrotnie w ciągu miesiąca w dwóch okresach rozliczeniowych tj. od 1 do 15 dnia danego miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca, w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego. Do każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury wykonawca będzie załączać szczegółowe zestawienie tankowań dla poszczególnych pojazdów lub do kanistrów, które będzie zawierało w szczególności: numer rejestracyjny pojazdu lub informację, że tankowanie odbyło się przy użyciu karty elektronicznej, uniwersalnej, datę tankowania, rodzaj i ilość zatankowanego paliwa oraz jego cenę netto i brutto.15. Podstawą do rozliczeń będą każdorazowo ceny brutto paliwa z uwzględnieniem zmian w rytmie dziennym, tj. obowiązujące w dniu zakupu przez zamawiającego paliwa oraz opust, który wykonawca wskaże w złożonej ofercie.16. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.17. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.18. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularz oferty) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.19. Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2012.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
 
 
* Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.
 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100552,35 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 121533,00
Oferta z najniższą ceną: 121533,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121533,00
Waluta: PLN.
Data publikacji: 12.06.2012 (15:12) Data aktualizacji: 12.06.2012 (15:15)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1447
Rejestr zmian