Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ WE WŁADYSŁAWOWIE

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 262770-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych- Oddział Zespołu- Nadmorski Park Krajobrazowy z siedzibą we Władysławowie, polegających na: 1) Wykonaniu i...
Termin składania ofert: 2012-07-31
 
Słupsk: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ WE WŁADYSŁAWOWIE
Numer ogłoszenia: 299262 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262770 - 2012r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- NADMORSKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ WE WŁADYSŁAWOWIE.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych- Oddział Zespołu- Nadmorski Park Krajobrazowy z siedzibą we Władysławowie, polegających na: 1) Wykonaniu i montażu 20 sztuk drewnianych stelaży i zamocowanie na nich metalowych tablic informacyjnych o wymiarach 1000 x 400 mm, które dostarczy Zamawiający. Montażu ww. tablic należy dokonać na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Oddziału Zespołu we Władysławowie Pana Jarosława Jaszewskiego tel. 501 094 460 i zgodnie z jego wytycznymi. a) parametry techniczne stelaża: - słupy nośne 2 szt.,- kantówka o wym. 2900 x120 x60 mm, w części dolnej wzmocnione poprzez nabicie naprzeciwlegle dwóch desek o wym. 1000 x120 x25 mm, w górnej części zaciętych pod kątem 45º. Na końcu każdego słupa w jego dolnej części nabita poprzecznie deska o wym. ok. 200x100x120 mm, uniemożliwiająca wyciągnięcie słupa z ziemi. W górnej części słupy zacięte pod kątem 30º w celu zamontowania daszka ochronnego, b) stelaż pod tablice - deski o wym. 1000 x 100 x25 mm x 4 szt. wzmocnione na końcach poprzez nabicie dwóch poprzecznych desek o wym. 400x140x25 mm, stelaż zamocowany do słupów nośnych czterema wkrętami do drewna 70 x 6 mm.c) daszek ochronny - deska o wym. 1200 x140 x25 mm zamocowana na słupach nośnych ze spadkiem 30º d) montaż tablicy informacyjnej - 6 wkrętów do drewna, 4 wkręty skrajne 40x4 mm, 2 wkręty środkowe 25x4 mm, wkręty o płaskiej podstawie łba.2) Materiały:- słupy nośne i deski wzmacniające słupy - drewno iglaste modrzew,- pozostałe elementy konstrukcji - drewno iglaste modrzew lub świerk, - wilgotność - drewno powietrznosuche.3) Wszystkie elementy drewniane strugane czterostronnie, zaimpregnowane poprzez dwukrotne malowanie preparatem typu drewnoochron w kolorze DĄB , dodatkowo w dolnej części słupy nośne do wys. 1 m zabezpieczone przed wilgocią poprzez dwukrotne malowanie preparatem ochronnym na bazie bitumu. 4) Całość konstrukcji wkopana w ziemię na głębokość ok. 70 cm, każdy słup nośny ustabilizowany w strefie przygruntowej dwoma kamieniami polnymi o średnicy nie mniejszej niż 20 cm. 5) Schemat konstrukcji i podstawowe wymiary przedstawiono w części graficznej- Załącznik nr 1 do SIWZ (rysunek nr 1 i 2). 6) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w SIWZ i w/w załączniku do SIWZ. 7) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45422100-2 usługi stolarki drewnianej,8) Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienie na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9) Na realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie udzielona 3 letnia gwarancja. 10) W przypadku wystąpienia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, wolny od wad. 11) Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na wymianę przedmiotu zamówienia wynosi 7 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia telefonicznego, faxem i/lub elektronicznie (e-mail) przez Zamawiającego. 12) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 13) Formularz ofertowo-cenowy, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty Wykonawcy ma zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i które poniesie Wykonawca. Wzór formularza stanowi dodatek Nr 1 do SIWZ. 14) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularzu ofertowo- cenowy) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 15) Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 16) Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 3 do SIWZ - Wzór umowy...
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.21.00-2.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2012.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
GOSPODARSTWO ROLNE, reprezentowane przez Pana Józefa Fikus, SULICICE, 84-110 KROKOWA, kraj/woj. pomorskie.
 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15447,00 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 9400,00
 
Oferta z najniższą ceną: 9400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38000,00
 
Waluta: PLN.
Data publikacji: 13.08.2012 (13:41) Data aktualizacji: 13.08.2012 (13:41)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1188