Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- PARK KRAJOBRAZOWY MIERZEJA WIŚLANA Z SIEDZIBĄ W STEGNIE.

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 262142-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych- Oddział Zespołu Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana z siedzibą w Stegnie, polegających na:1)wykonaniu i...
Termin składania ofert: 2012-07-31
 
Słupsk: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- PARK KRAJOBRAZOWY MIERZEJA WIŚLANA Z SIEDZIBĄ W STEGNIE
Numer ogłoszenia: 174573 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262142 - 2012r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- PARK KRAJOBRAZOWY MIERZEJA WIŚLANA Z SIEDZIBĄ W STEGNIE.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych- Oddział Zespołu Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana z siedzibą w Stegnie, polegających na:1)wykonaniu i montażu elementów zagospodarowania na ścieżce przyrodniczo- leśnej pn. Las wokół nas, 2)wykonaniu i montażu 3 szt. tablic informacyjno- przyrodniczych na drewnianych stelażach, 3) wykonaniu i montażu w terenie 2 szt. gier edukacyjnych, 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wymienionych prac zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załączniku do SIWZ. 5) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:45422100-2 usługi stolarki drewnianej,79820000-8 usługi związane z drukowaniem. 6) Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienie na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7) Wykonanie montażu w terenie wszystkich elementów infrastruktury opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ należy uzgodnić na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego- Wojciechem Woch tel. 603 678 621 (Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna). 8) Na realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie udzielona 3 letnia gwarancja. 9) W terminie 14 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów tekstowych i graficznych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektów graficznych tablic, w celu akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w pkt 7.10) W przypadku tablic do których materiały tekstowe i graficzne opracowuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy do przygotowania projektów graficznych tablic w celu akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w pkt 7. Termin dokonania akceptacji wynosi 3 dni. 11) W przypadku wystąpienia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, wolny od wad. 12) Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na wymianę przedmiotu zamówienia wynosi 7 dni roboczych licząc od chwili zgłoszenia telefonicznego, faxem i/lub elektronicznie (e-mail) przez Zamawiającego. 13) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 14) Formularz ofertowo-cenowy, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty Wykonawcy ma zawierać cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i które poniesie Wykonawca. Wzór formularza stanowi dodatek Nr 1 do SIWZ. 15) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularzu ofertowo- cenowy) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 16) Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 17) Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 3 do SIWZ - Wzór umowy..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.21.00-2, 79.82.00.00-8.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2012.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
FIRMĄ WIELOBRANŻOWĄ EKSPERT, reprezentowana przez Panią Elżbietę Rumak, UL.MICKIEWICZA 2/10, 78-550 CZAPLINEK, kraj/woj. zachodniopomorskie.
 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30366,35 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 24231,00
 
Oferta z najniższą ceną: 24231,00 / Oferta z najwyższą ceną: 51660,00
 
Waluta: PLN.
Data publikacji: 13.08.2012 (13:54) Data aktualizacji: 13.08.2012 (13:54)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1082