Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

USŁUGA SKŁADU, DRUKU I DOSTAWY KWARTALNIKA GAWRON WYDAWNICTWA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 98942-2012 z dnia 2012-03-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
Przedmiotem zamówienia jest usługa składu, druku i dostawy wydawnictwa kwartalnego Gawron promującego walory przyrodnicze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o następujących parametrach technicznych: -łącznie 4 numery rocznie ...
Termin składania ofert: 2012-04-06
 
Słupsk: USŁUGA SKŁADU, DRUKU I DOSTAWY KWARTALNIKA GAWRON WYDAWNICTWA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.
Numer ogłoszenia: 128382 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98942 - 2012r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA SKŁADU, DRUKU I DOSTAWY KWARTALNIKA GAWRON WYDAWNICTWA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH..
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa składu, druku i dostawy wydawnictwa kwartalnego Gawron promującego walory przyrodnicze Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o następujących parametrach technicznych: -łącznie 4 numery rocznie -nakład po 1300 sztuk na jeden numer -format A5 -32 strony + 4 strony okładka -druk całości 4+4 -szycie zeszytowe -papier 135g/m2 w środku, 170g/m2 okładka -tekst, loga i zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego, w tym na okładce każdego numeru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego logo: Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz województwa pomorskiego wraz z dostawą do siedziby Oddziału Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych: Trójmiejski Park Krajobrazowy, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk. 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szablony w postaci plików wykonanych w programie Adobe InDesign CS2 oraz plikach PDF umożliwiające wykonywanie składu kwartalnika Gawron. 3. Zawartość merytoryczną określa Zamawiający. 4. Układ plastyczno -techniczny wydawnictwa opracowuje Wykonawca. Układ podlega akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu. 5. Fotografie, slajdy i mapy przekazane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia objęte są prawem autorskim . 6. Wykonawca przed przystąpieniem do druku poszczególnych numerów kwartalnika Gawron, przedstawi Zamawiającemu próbny egzemplarz celem akceptacji. 7. Wykonawca zarchiwizuje wykonaną pracę, tzn. dostarczy Zamawiającemu na płycie CD w postaci pliku PDF..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.20.00-2, 79.82.30.00-9.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2012.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
STUDIO GRAFICZNE, PIOTR KURASIAK, UL. SZYMANOWSKIEGO 10 A/8, 59-400 JAWOR, SZYMANOWSKIEGO 10A/8, 59-400 JAWOR, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24761,90 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 9609,60
Oferta z najniższą ceną: 9609,60 / Oferta z najwyższą ceną: 18228,60
Waluta: PLN.
Data publikacji: 23.04.2012 (11:18) Data aktualizacji: 23.04.2012 (11:18)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1216