Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Wybór najkorzystniejszej oferty

 Słupsk, 03.07.2012 r.

dotyczy: numer sprawy DAO. 251-3/2012
 
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  -  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), którą jest oferta złożona przez:
 
  • dla części 1 - Pomorska Pracownia Przyrodnicza, Mirosław Kazimierski, Miszewo 19, 77-235 Trzebielino. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium - cena, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta uzyskała 100 punktów. Cena oferty wynosi 29.160,00 złotych (brutto).
  • dla części 2 - na mocy art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy,  Zamawiający unieważnia postępowanie,   ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  • dla części 3 - TRANSKOP- FIRMA USŁUGOWA, JACEK TRZEBIATOWSKI, LUBNIA, UL. DWORCOWA 43 A, 89-632 BRUSY Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium - cena, określone  w rozdziale XIII SIWZ,  w którym oferta uzyskała 100 punktów. Cena oferty wynosi 8.964,00 złotych (brutto).
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert, zawierającą punktację przyznaną ofertom w kryterium cena i łączną punktację.
 
Nr oferty Numer części Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium cena
(łączna punktacja)
1 2
ASTACUS EKO, OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW
83-300KARTUZY, UL. ZAMKOWA 15
-
2 3
USŁUGI LESNE I TRANSPORTOWE, KAZIMIERZ LEWIŃSKI
ANTONIEWO 3, 89-632 BRUSY
40,38 pkt
3 3
TRANSKOP- FIRMA USŁUGOWA, JACEK TRZEBIATOWSKI
LUBNIA, UL. DWORCOWA 43 A, 89-632 BRUSY
100 pkt
4 1 POMORSKA PRACOWNIA PRZYRODNICZA, MIROSŁAW KAZIMIERSKI, MISZEWO 19, 77-235 TRZEBIELINO 100 pkt
5 1
P.P.H.U – SOKÓŁ inż. arch. kraj. Wojciech Morawski
SOKOLE 10, 77-300 CZŁUCHÓW
69,77 pkt
3 52,83 pkt

 

 
I. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy,  odrzucił ofertę Wykonawcy  pn.:
 
  • ASTACUS EKO, OCHRONA I REKULTYWACJA GRUNTÓW, 83-300KARTUZY, UL. ZAMKOWA 15 , złożoną na część 2 gdyż zawiera błąd w obliczeniu ceny, polegający na zastosowaniu niewłaściwej stawki VAT,
 
II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) z postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcę.
 
III. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
 
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
 
1) po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną
 
2) po upływie 10 dni – w przypadku przesłania niniejszego zawiadomienia w inny sposób.
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w rozdziale III, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
 
Bożena Sikora – Dyrektor

 

Data publikacji: 03.07.2012 (11:33) Data aktualizacji: 03.07.2012 (11:44)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1564
Rejestr zmian