Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Wybór najkorzystniejszej oferty DAO 251-9-2012

Słupsk, 19.10.2012 r.

numer sprawy DAO. 251-9/2012
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ   W KOŚCIERZYNIE
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:
 
Przedsiębiorstwo Prywatne „KOPOL”, ul. Szarych Szeregów 11, 77-100 Bytów,
reprezentowane  przez Pana Jana Kożyczkowskiego.
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium najniższa cena i łączną punktację.
 
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium cena
1
OptiWood Pl,  Monika Zwolińska,
Łętowo 37 A,  76-124 Żukowo
90,66 pkt
2
Przedsiębiorstwo Prywatne „KOPOL”,
Jan Kożyczkowski,
ul. Szarych Szeregów 11, 77-100 Bytów
100,00 pkt
 
II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) z postępowania nie wykluczył  żadnego Wykonawcy.
 
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
 
1)                  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną
 
2)                  po upływie 10 dni – w przypadku przesłania niniejszego w inny sposób.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
 
Dyrektor
Bożena Sikora

 

Data publikacji: 19.10.2012 (13:08) Data aktualizacji: 19.10.2012 (13:08)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1343