Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Wybór najkorzystniejszej oferty

Słupsk, 09.07.2012 r.

dotyczy: numer sprawy DAO. 251-4/2012
 
 
INFORMACJA
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: WYKONANIA I MONTAŻU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- ZABORSKI PARKU KRAJOBRAZOWY W CHARZYKOWACH
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:
 
P.H.U. GER-BER, GRZEGORZ LEPAK, NIEŻYWIĘĆ 1 A,   77-300 CZŁUCHÓW
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i łączną punktację.
 
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium cena
Łączna punktacja
1 PRACOWNIA PLASTYCZNA STUDIO 22, STEFAN GAWROŃSKI UL. MONIUSZKI 8/4, 78-320 POŁCZYN- ZDRÓJ 50,88 50,88
2 P.H.U. GER-BER, GRZEGORZ LEPAK, NIEŻYWIĘĆ 1 A, 77-300 CZŁUCHÓW 100 100
3 ALTHERMEDIA SP. Z O.O SP.K, 00-608 WARSZAWA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 210/25 25 25,00

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty Wykonawcy.
 
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z postępowania.
 
 
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
 
1)                 po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną
 
2)                 po upływie 10 dni – w przypadku przesłania niniejszego w inny sposób.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
 
Bożena Sikora- Dyrektor
Data publikacji: 09.07.2012 (12:06) Data aktualizacji: 09.07.2012 (12:06)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1318