Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W KOŚCIERZYNIE

 Słupsk, 24.09.2012 r.

dotyczy: numer sprawy DAO. 251-8/2012
 
INFORMACJA
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 
WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ   W KOŚCIERZYNIE
 
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:
 
P.P.H.U „SAN-2” ul. Mieszka I 11A/1, 78-320 POŁCZYN- ZDRÓJ, reprezentowana przez Pana Sławomira Ludwickiego
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom  w kryterium ceny i łączną punktację.
 
Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium cena
Łączna punktacja
1 P.P.H.U „SAN-2”SŁAWOMIR LUDWICKI, UL. MIESZKA I 11A/1, 78-320 POŁCZYN- ZDRÓJ, 100,00 100,00
2 P.W. WILCZYŃSKI, ADAM WILCZYŃSKI, UL. POŁCZYŃSKA 3,78-320 POŁCZYN- ZDRÓJ, - -
3 LAS-ART., OBIEKTY EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ, RYSZARD ŚRUBKA,  UL. MŁYŃSKA 5 A, 78-320 POŁCZYN- ZDRÓJ 96,55 96,55
4 PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE „KOPOL”, JAN KOŻYCZKOWSKI, UL. SZARYCH SZEREGÓW 11, 77-100 BYTÓW, 83,93 83,93
5 USŁUGI LEŚNE „WYGOCKI”, ANDRZEJ WYGOCKI, CIEMINO 16/2, 76-220 GŁÓWCZYCE, 77,39 77,39
6 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INWESTYCJI „ANKRA-BIS”, GABRIEL TROJAŃSKI, RZEPNICA,  UL. ŚW. WOJCIECHA 9,  77-100 BYTÓW, 96,20 96,20

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
 
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) wykluczony został z postępowania Wykonawca:
 
P.W. WILCZYŃSKI, ADAM WILCZYŃSKI, UL. POŁCZYŃSKA 3, 78-320 POŁCZYN- ZDRÓJ,
 
Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, określonego w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).   Z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Zamawiającego wynika, że Wykonawca do wykazu robót budowlanych, nie dołączył dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy oferta Wykonawcy (nr 2) wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą.
 
 
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
 
1) po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną
 
2) po upływie 10 dni – w przypadku przesłania niniejszego w inny sposób.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
 
 
Bożena Sikora- Dyrektor
Data publikacji: 24.09.2012 (12:25) Data aktualizacji: 24.09.2012 (12:29)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1187
Rejestr zmian