Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Dostawa skanera- licznika do monitoringu wędrówek ryb wraz z kamerą dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 Numer ogłoszenia: 107457 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa skanera- licznika do monitoringu wędrówek ryb wraz z kamerą dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa skanera-licznika do monitoringu wędrówek ryb wraz z kamerą dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.3.Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności rzeczy oraz dostarczenie jej zamawiającemu.Miejscem dostarczenia urządzenia jest wskazane przez zamawiającego: przepławka przy jazie głównym na węźle wodnym na rzece Słupi w Słupsku-zwane dalej również miejscem dostawy skanera.4.Wykonawca udzieli minimum:24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.5.Wymagane jest, aby dostawca zapewnił we własnym zakresie transport. Wymagane jest uruchomienie urządzenia (skanera) i przeprowadzenie prób technicznych (testów) poprawności pracy, zakończonych wynikiem pozytywnym i potwierdzonych podpisaniem protokołu odbioru.6.Wymaga się również przeprowadzenia instruktażu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, w wymiarze co najmniej 3 godzin, prowadzone dla dwóch osób zamawiającego.7.Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również dostarczenie zamawiającemu następujących dokumentów (z prawem do korzystania z tych dokumentów):a) dokumentacja (instrukcja) techniczna urządzenia wraz z opisem budowy,eksploatacji i zasad bezpieczeństwa,b)dokumenty potwierdzające osiąganie podanych parametrów technicznych (wyniki badań technicznych) ich zgodności z parametrami wymienianymi w pkt.2.c) karta gwarancyjna d) innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania.8.Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia rzeczy używanej, tj. innej niż fabrycznie nowa i kompletny.9. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):31644000-2-różne rejestratory danych,32333100-7-rejestratory obrazu wideo 10.Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.11.Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Formularz oferty) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.12.Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.13.Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 4 do SIWZ-Wzór umowy.14.Zamawiający nie dopuszcza:składania ofert częściowych (Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części),składania ofert wariantowych.15.Zamawiający nie przewiduje:udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy;zawarcia umowy ramowej,aukcji elektronicznej,zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.64.40.00-2, 32.33.31.00-7.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 ustawy)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 ustawy)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 ustawy)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 ustawy)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wg wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 5. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 
1 - Cena - 95
2 - okres gwarancji - 5
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1.Wzór umowy stanowi dodatek nr 4 do niniejszej SIWZ.Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w dodatku nr 1 do SIWZ-Formularz oferty), a w przypadku dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej- zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.2.Termin i warunki zapłaty za wykonanie zamówienia- 100% zapłaty po wykonaniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 3. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.4. Zmiana postanowień umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:1) zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji zaistniałej po stronie zamawiającego na etapie po złożeniu ofert w niniejszym postępowaniu, i wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową;2) nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje umowy; a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż wykonawca stroną; b) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego; c) nastąpi wycofanie urządzenia z rynku przez producenta lub zastąpienie urządzenia wskazanego w ofercie urządzeniem nowszej generacji (jako konsekwencja postępu technicznego), z zastrzeżeniem, że parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie będą gorsze od wskazanych uprzednio w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny oferty,d) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, e) wydłużenie terminu dostawy z powodu siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające dostarczenie przedmiotu zamówienie i dokonanie odbioru, trwające co najmniej przez 3 kolejne dni, np. obfite opady deszczu, silne wiatry a także inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne. 5. Zmiany o których mowa w punktach powyżej wymienionych nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 6. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w pkt 4 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pomorskieparki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w sekretariacie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina 10:00, miejsce: w sekretariacie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pod nazwą: Ochrona hydrobiontów w dorzeczu Słupi oraz walorów przyrodniczych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego..
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Do pobrania:
Data publikacji: 11.06.2013 (12:31) Data aktualizacji: 11.06.2013 (12:31)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1507