Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA PRZEBUDOWĘ I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU

Numer sprawy DAO. 251.6.2013

                                                                                                                                             Słupsk, dn. 24 lipiec 2013 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

NA PRZEBUDOWĘ I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  w  oparciu o  art.  39  ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej w treści SIWZ „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU, polegające na:

1) przebudowie istniejącego budynku o funkcji biurowej i dobudowie klatki schodowej, stanowiącej I etap budowy, zlokalizowanej na działce nr 407, 408 i 406/1, obręb 12 w Gdańsku, ul. Polanki 51, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z dokumentacją projektową stanowiąca Załącznik od Nr 11 do nr 16 SIWZ. Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.

3. Wskazane w dokumentacji projektowej w tym również w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: znaki towarowe, patenty, miejsce pochodzenia, nazwy własne, wskazujące na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, uzasadnione są specyfiką przedmiotu zamówienia, są przykładowe i mają na celu wskazanie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w/w dokumentacji i w wykazie parametrów dla urządzeń i materiałów równoważnych, lub spełniających wymagania jakościowo -techniczne określone w dokumentacji.

 

4. POWODY UNIEWAŻNIENIA:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759 ze zm.), unieważniono postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Data publikacji: 24.07.2013 (12:55) Data aktualizacji: 24.07.2013 (12:55)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1358