Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYTARNIA, GMINA KARSIN, DZIAŁKA NR 341

Słupsk: KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYTARNIA, GMINA KARSIN, DZIAŁKA NR 341
Numer ogłoszenia: 472646 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pomorskieparki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYTARNIA, GMINA KARSIN, DZIAŁKA NR 341.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest:KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYTARNIA,GMINA KARSIN, DZIAŁKA NR 341.2.Szczegółowy zakres robót wraz z dokumentacją techniczną stanowią załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. 3.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:45212140-9 obiekty rekreacyjne, 45422100-2 usługi stolarki drewnianej,45422000-1 roboty ciesielskie. 4.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi w dokumentach wyżej wymienionych z zachowaniem wysokiej jakości wykonywanych robót.5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 6. Wykonawca na realizację całości przedmiotu zamówienia udzieli 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 7. Szczegółowe terminy oraz miejsca wykonania ww. prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego-Andrzejem Penkiem, który odpowiada za spisanie protokołu odbioru końcowego prac i realizację umowy. 8. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 9.Formularz ofertowo-cenowy, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty Wykonawcy ma zawierać cenę ryczałtową brutto (art. 632 kodeksu cywilnego) obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i które poniesie Wykonawca, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wzór formularza stanowi dodatek Nr 1 do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularzu ofertowo- cenowy) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.11. Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.12. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.14. Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.42.21.00-2, 45.42.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 450,00 złotych (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wg danych:a)Nazwa banku i nr konta zamawiającego: Pekao S.A. / Oddział Słupsk 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592.b) Nazwa i adres zamawiającego: Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk. c) Tytuł wpłaty: Wadium - przetarg nieograniczony na: KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO DAO.251.8.2013. 6.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit b - e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres, na jaki wykonawca jest związany ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (pkt 13 niniejszego rozdziału). Dokument może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy (pkt 13 lit. a niniejszego rozdziału). 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach: a) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,b) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, chyba, że stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 ustawy)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia i warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną robotę, polegającą na: remoncie lub wykonaniu obiektów drewnianych małej architektury, w szczególności: wiaty, altany, stelaże z drewna, itp. o wartości zamówienia nie mniejszej niż 15.000,00 PLN brutto oraz załączył dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. UWAGA:W przypadku wykazania wartości danego zamówienia w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 ustawy)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 ustawy).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust 1 ustawy).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  UWAGA: Zgodnie z § 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w wykazie robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany wskazać jedynie zamówienia potwierdzające spełnianie warunków określonych w rozdziale V pkt. 1 A.a. SIWZ i załączenia dowodów określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w stosunku do tych zamówień; 2) Zgodnie z §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dowodami, o których mowa w pkt. 2 są: poświadczenia albo inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. Zgodnie z § 9 ust. 2 w/w rozporządzenia, wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz.1817) 3). Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności za dowód uznaje się pisemne zobowiązanie takich podmiotów (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo-cenowy wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej)- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).3. Pełnomocnictwo określające jego zakres-w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).4.W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (rozdział VIII, pkt 2lit.b e SIWZ) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie przez wykonawcę wadium, w wymaganej wysokości. Oryginał dokumentu może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, w oddzielnej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją zawartą w rozdziale X pkt 2 niniejszej SIWZ z dopiskiem WADIUM przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. 5. W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt A, B, C lub nie złożenia pełnomocnictw, albo w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, zamawiający wezwie wykonawców do ich złożenia w wyznanym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.8. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy (przesyłając zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty). 9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 10. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.; osoby wykazane we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy (pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w wymaganej formie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiana postanowień umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,2) Zmiana stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto,3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i dokonanie odbioru, trwające co najmniej przez 3 kolejne dni, np. obfite opady deszczu, silne wiatry a także inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne,4) Zmiany w sposobie wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;3. Zmiany o których mowa w ust.2 pkt 1,3 i 4 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.4. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.5. Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pomorskieparki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w sekretariacie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 10:00, miejsce: w sekretariacie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Data publikacji: 19.11.2013 (15:38) Data aktualizacji: 19.11.2013 (15:38)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1526