Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w PZPK, ODDZIAŁ WPK

Słupsk: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W KOŚCIERZYNIE

Numer ogłoszenia: 328196 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I MONTAŻ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH, ODDZIAŁ ZESPOŁU- WDZYDZKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W KOŚCIERZYNIE.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych - Oddział Zespołu Wdzydzki Park Krajobrazowy z siedzibą w Kościerzynie, polegających na: 1) wykonaniu i montażu 2 szt. wiat drewnianych na ścieżce przyrodniczo- edukacyjnej,2) wykonaniu i montażu 17 szt. drewnianych stelażach pod tablice edukacyjne dostarczone przez Zamawiającego. 3) Szczegółowy zakres robót wraz z projektami technicznymi oraz kosztorysami ślepymi stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ. 4) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z projektami oraz wymaganiami określonymi w dokumentach wyżej wymienionych. 5) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45212140-9 obiekty rekreacyjne, 45422100-2 usługi stolarki drewnianej, 45422000-1 roboty ciesielskie. 6) Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienie na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7) Wykonanie montażu w terenie wszystkich elementów infrastruktury opisanych w SIWZ i w załącznikach należy uzgodnić na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego- Andrzej Penk tel. 605 424 657 (Wdzydzki Park Krajobrazowy z siedzibą w Kościerzynie). 8) Na realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie udzielona 36 miesięczna gwarancja. 9) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 10) Formularz ofertowo-cenowy, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty Wykonawcy ma zawierać cenę ryczałtową brutto obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i które poniesie Wykonawca. Wzór formularza stanowi dodatek Nr 1 do SIWZ. 11) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie Formularzu ofertowo- cenowy części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 12) Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 13) Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.42.21.00-2, 45.42.20.00-1.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 
III.2) ZALICZKI
 
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 3 A do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie tzn. zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (rozpoczął i zakończył) co najmniej: 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu obiektów drewnianych małej architektury typu: wiaty, altany, stelaże pod tablice itp. o wartości robót - co najmniej 15.000,00 PLN netto (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania). W przypadku wykazywania robót nadal wykonywanych powyższa wartość dotyczy zrealizowanych przed upływem terminu składania ofert ich części. UWAGA: 1. W przypadku wykazania wartości danej usługi w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
   
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 3 A do SIWZ,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 3 A do SIWZ,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie tego warunku metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty oświadczenia z art. 22 ustawy wg wzoru stanowiącego dodatek Nr 3 A do SIWZ,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1. Wypełniony Formularz ofertowo- cenowy- wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (art. 26 ust. 2b) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia -oryginał podpisany przez podmiot. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 5. W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub nie złożenia pełnomocnictw, albo w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 1) Wydłużenie terminu realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnych terminów umownych, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy (np. klęski żywiołowe, długotrwałe, złe warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych), których nie można było przewidzieć. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych drobnych zmian w postanowieniach umowy, które nie prowadzą do rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy ani nie skutkują koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawi się dopiero w trakcie realizacji umowy i wynika z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie jej zawierania.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pomorskieparki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, 76-200 SŁUPSK, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, W SEKRETARIACIE..
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2012 godzina 11:00, miejsce: W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, 76-200 SŁUPSK, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, W SEKRETARIACIE..
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Do pobrania:
Data publikacji: 03.09.2013 (14:25) Data aktualizacji: 03.09.2013 (14:25)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1509