Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU.

Słupsk: PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU.
Numer ogłoszenia: 321212 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU, polegające na:1) przebudowie istniejącego budynku o funkcji biurowej i dobudowie klatki schodowej, stanowiącej I etap budowy, zlokalizowanej na działce nr 407, 408 i 406/1, obręb 12 w Gdańsku, ul. Polanki 51, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z dokumentacją projektową stanowiąca Załącznik od Nr 11 do nr 16 SIWZ. Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. 3. Wskazane w dokumentacji projektowej w tym również w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: znaki towarowe, patenty, miejsce pochodzenia, nazwy własne, wskazujące na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, uzasadnione są specyfiką przedmiotu zamówienia, są przykładowe i mają na celu wskazanie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w/w dokumentacji i w wykazie parametrów dla urządzeń i materiałów równoważnych, lub spełniających wymagania jakościowo -techniczne określone w dokumentacji..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp dla ww. zamówienia przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Informacje dotyczące wadium zawiera rozdział VIII SIWZ.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 •  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ, rozdział VI, ust. 2 pkt. 1)
 •  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie, remoncie, rozbudowie, budynków o wartości nie mniejszej niż 250 tys. złotych brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz załączył dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ, rozdział VI, ust. 2 pkt. 1)
 •  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ, rozdział VI, ust. 2 pkt. 1)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 •  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 2) Dowód wniesienia wadium w wysokości i formie akceptowalnej przez Zamawiającego - do oferty winna być dołączona kopia dowodu wpłaty, 3) Kosztorys ofertowy - wycenę sporządzoną przez Wykonawcę, w oparciu o dokumentację projektową 4) Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania z wyszczególnieniem elementów jak w formularzu cenowym 5) W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pomorskieparki.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w sekretariacie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 10:00, miejsce: w sekretariacie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Środki na finansowanie inwestycji pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Data publikacji: 08.08.2013 (16:17) Data aktualizacji: 08.08.2013 (16:17)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1776