Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

 Numer ogłoszenia: 118628 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych , Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, polegający na: 1)wykonaniu i montażu 1 szt. wiaty drewnianej (załącznik Nr 1 do SIWZ), 2)wykonaniu i montażu 1 szt. ławo- stołu i 2 szt. koszy na śmieci (załącznik Nr 2 do SIWZ) , 3)wykonaniu i montażu 2 szt. tablic informacyjno- dydaktycznych na drewnianych stelażach (załącznik Nr 3 do SIWZ). 4)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 5) Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z projektami oraz wymaganiami określonymi w dokumentach wyżej wymienionych. 5) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45212140-9 obiekty rekreacyjne,45422100-2 usługi stolarki drewnianej,45422000-1 roboty ciesielskie.6) Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienie na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7) Wykonanie montażu w terenie wszystkich elementów infrastruktury opisanych w SIWZ i w załącznikach należy uzgodnić na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego-Andrzej Penk tel. 605 424 657 (Wdzydzki Park Krajobrazowy z siedzibą w Kościerzynie). 8) Na realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie udzielona 36 miesięczna gwarancja..
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.42.21.00-2, 45.42.20.00-1.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2013.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę 300,00 złotych (słownie złotych: trzysta zł 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).3. Wadium musi być wniesione przez wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto zamawiającego (moment uznania konta zamawiającego). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego wg danych: Nazwa banku i nr konta zamawiającego: PEKAO BANK Pekao S.A. / Oddział Słupsk 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592 Nazwa i adres zamawiającego: POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76-200 SŁUPSK, Tytuł wpłaty: Wadium - przetarg nieograniczony, numer sprawy: DAO. 251-1/2013 z dopiskiem: Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt. 2 lit b - e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres, na jaki wykonawca jest związany ofertą, tj. na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w pkt. 13 niniejszego rozdziału. Dokument (oryginał) może zostać załączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie zamawiającego w sekretariacie przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy (ustęp 13 niniejszego rozdziału).9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w następujących przypadkach: a) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy - jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.14. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Wykonawca składa Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
 • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto (każda). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia - nie spełnia. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ oraz wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z dodatkiem nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz i dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone należy ograniczyć wyłącznie do robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w rozdz. V ust. 1 pkt 1 lit. b) SWIZ. Dowodami, o których mowa powyżej mogą być: - poświadczenie, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r., poz. 231). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w ppkt 5, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. W sytuacji gdy w zamówieniach przedstawionych przez Wykonawcę (na potwierdzenie spełniania warunku) rozliczenie między Wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienia zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celów oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Wykonawca składa Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Wykonawca składa Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku szczegółowego. Wykonawca składa Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
1.W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt V ust. 1 ppkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie. 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 4) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 5) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z dodatkiem nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz i dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone należy ograniczyć wyłącznie do robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej (rozdz. V ust. 1 pkt 1 lit. b). Dowodami, o których mowa powyżej mogą być: - poświadczenie, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w ppkt 5, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. W sytuacji gdy w zamówieniach przedstawionych przez Wykonawcę (na potwierdzenie spełniania warunku) rozliczenie między Wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienia zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celów oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 ppkt 3) (aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r. poz. 231). 8. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą: 1) Druk Formularz ofertowo-cenowego, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 2) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
1.Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi dodatek Nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w przypadku, gdy: 1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawki podatku VAT.2) Przekształcenia przedmiotowego Wykonawcy.3) Zmiana członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/ odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postepowaniu przetargowym.4) Wydłużenie terminu realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnych terminów umownych, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy (np. klęski żywiołowe, długotrwałe, złe warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych), których nie można było przewidzieć.5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych drobnych zmian w postanowieniach umowy, które nie prowadzą do rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy ani nie skutkują koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawi się dopiero w trakcie realizacji umowy i wynika z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie jej zawierania.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: : http://bip.pomorskieparki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, 76-200 SŁUPSK, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, W SEKRETARIACIE..
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2013 godzina 11:00, miejsce: W POMORSKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKU, 76-200 SŁUPSK, UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, W SEKRETARIACIE..
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pod nazwą: Czynna ochrona przyrody planowanego rezerwatu przyrody Czarna Woda- Trzebiocha we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym..
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Załączniki:
Data publikacji: 26.06.2013 (10:56) Data aktualizacji: 26.06.2013 (10:56)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1332