Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Numer sprawy DAO.251.2.2013                                                                                                                                                     Słupsk,
13.05.2013 r.

Do wszystkich
zainteresowanych postępowaniem
 
Zamawiający –Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe zadane pytania od Wykonawcy dotyczące załącznika (dodatku) nr 5 do SIWZ – wzoru umowy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na:  SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
 
 
Pytanie 1
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu określonego w § 2 ust 4?
 
 
Odpowiedź - TAK, Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 2 ust.4, który otrzymał nowe brzmienie:
 
Do czasu dostarczenia kart elektronicznych Zamawiającemu,  tankowanie odbywać się będzie przy użyciu kart bankowych, płatniczych,  będących w posiadaniu Zamawiającego.
 
 
Pytanie 2
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 4 ust. 5 na zapis o treści:
 
"Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca nalicza odsetki za opóźnienie na zasadach i w wysokości określonych w kodeksie cywilnym."?
 
Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie jest aktem prawnym który ma w tej sytuacji zastosowanie do opóźnienia w zapłacie należności, a ponadto wskazana ustawa została zastąpiona nową ustawą z dnia 8 marca 2013 r. i nie ma mocy obowiązującej.
 
 
Odpowiedź - TAK, Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 4 ust.5, który otrzymał nowe brzmienie:
 
Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca nalicza odsetki za opóźnienie na zasadach i w wysokości określonych w kodeksie cywilnym.
 
 
Pytanie 3
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisu § 5 ust.1?
 
Obecnie obowiązującym aktem prawnym dot. wymagań jakościowych dla paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008 r.,  Nr 221, Poz. 1441, z późn. zm.). Wykonawca proponuje dopisanie słów w nawiasie: "z późn. zm.".
 
 
Odpowiedź – TAK,  Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 5 ust.1 , który otrzymał nowe brzmienie:
 
Wykonawca gwarantuje, że kupowane przez Zamawiającego paliwo jest najwyższej jakości i odpowiada wymogom jakościowym określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008.,  Nr 221, poz. 1441 z póż.zm.).
 
 
Pytanie 4
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w § 6 ust. 3 słowa "Zamawiający słowem: "Strony”?
 
Odpowiedź – TAK,  Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 6 ust.3 , który otrzymał nowe brzmienie:
 
Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowań przewyższających zapłacone kary umowne.
 
 
Pytanie 5
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w Początek formularza
 
§ 6  zapisu o treści:
 
"Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?
 
Odpowiedź – TAK,  Zamawiający dokonał zmiany zapisu § 6 poprzez dodanie ust.4 , który otrzymał brzmienie:
 
4. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
 
(UWAGA!  Do pobrania na stronie  bip.pomorskieparki.pl aktualna wersja  dodatku nr 5 do SIWZ – wzór umowy ).
 
Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część ogłoszenia, SIWZ oraz  dodatku nr 5 do SIWZ – wzór umowy .
 
 
Z poważaniem
 
Bożena Sikora
 
 
Do pobrania:
Data publikacji: 13.05.2013 (11:15) Data aktualizacji: 13.05.2013 (11:55)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1444
Rejestr zmian