Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Słupsk, 28.08.2013 r.

dotyczy: numer sprawy DAO. 251.7.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU

 

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:

 

PRZEDSIĘBIORSWTO BUDOWLANE „NORDECO” SP. ZOO , UL. KAZIMIERZA TETMAJERA 5, 83-400 KOŚCIERZYNA

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium - cena, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 punktów.

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium najniższa cena.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Max liczba punktów w kryterium najniższa cena- łączna punktacja

1

RYSZARD MARCINKIEWICZ „MARBUD” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE,

UL. MORSKA 147, 81-206 GDYNIA,

47,00 pkt

2

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY „ELKOR” JAKIELSKA HELGA, UL. DROGA OWIDZKA 14,

83-200 STAROGARD GDAŃSKI

51,00 pkt

3

ROBERT KRUPIŃSKI „RAMEX- BIS” ZAKŁAD BUDOWLANY, POGÓRZE UL. LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO 18,

81-198 KOSAKOWO

99,00 pkt

4

PRZEDSIĘBIORSWTO BUDOWLANE „NORDECO” SP. ZOO.,

UL. KAZIMIERZA TETMAJERA 5, 83-400 KOŚCIERZYNA

100,00 pkt

Umowa zostanie podpisana po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp dotyczących zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy (w zakresie przetargu nieograniczonego).

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.

 

Dyrektor

Bożena Sikora

Data publikacji: 28.08.2013 (12:38) Data aktualizacji: 28.08.2013 (12:38)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1334