Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Słupsk, 28.06.2013 r.

dotyczy: numer sprawy DAO. 251.5.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Odnowienie infrastruktury przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki rowerowej „Pętla Przytarnia” na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

 

  1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:

 

Przedsiębiorstwo Prywatne „KOPOL”, Jan Kożyczkowski, , 77-100 Bytów, ul. Szarych Szeregów 11

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów= 100 %. Cena oferty wynosi: 46.404,58 złotych (brutto). Oferowana cena jest niższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Prywatne „KOPOL”, Jan Kożyczkowski,

77-100 Bytów, ul. Szarych Szeregów 11

100 pkt= 100 %

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.

 

Dyrektor
Bożena Sikora

Data publikacji: 28.06.2013 (12:05) Data aktualizacji: 28.06.2013 (12:05)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1271