Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

ODNOWIENIE INFRASTRUKTURY PRZYRODNICZO-EDUKACYJNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PĘTLA PRZYTARNIA NA OBSZARZE WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.

 Numer ogłoszenia: 253786 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111103 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODNOWIENIE INFRASTRUKTURY PRZYRODNICZO-EDUKACYJNEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PĘTLA PRZYTARNIA NA OBSZARZE WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest:Odnowienie infrastruktury przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki rowerowej Pętla Przytarnia na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, polegającej na:1)wykonaniu i montażu 16 szt. stelaży do tablic z informacji przyrodniczej.2)wykonaniu 3 szt.tablic edukacyjnych,3)wykonaniu i montażu 3 szt. wiat parkowych. 2.Szczegółowy zakres robót wraz z dokumentacją stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ.3.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45212140-9 obiekty rekreacyjne,45422100-2 usługi stolarki drewnianej, 45422000-1 roboty ciesielskie. 4.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi w dokumentach wyżej wymienionych z zachowaniem wysokiej jakości wykonywanych robót. 5.Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych,dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).6. Wykonawca na realizację całości przedmiotu zamówienia udzieli 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.7. Wykonanie montażu w terenie wszystkich elementów infrastruktury opisanych w SIWZ i w załącznikach należy uzgodnić na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego- Andrzej Penk tel. 605 424 657 (Wdzydzki Park Krajobrazowy z siedzibą w Kościerzynie).8. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.9. Formularz ofertowo-cenowy, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty Wykonawcy ma zawierać cenę ryczałtową brutto (art. 632 kodeksu cywilnego) obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i które poniesie Wykonawca, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).Wzór formularza stanowi dodatek Nr 1 do SIWZ.10. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularzu ofertowo-cenowy) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.11.Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.12.Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.13.Zamawiając nie dopuszcza: składania ofert częściowych (Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części),składania ofert wariantowych.14.Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy;zawarcia umowy ramowej,aukcji elektronicznej,zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.42.21.00-2, 45.42.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie finansowane jest ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pod nazwą: Ochrona hydrobiontów w dorzeczu Słupi oraz walorów przyrodniczych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego..
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Prywatne KOPOL Jan Kożyczkowski,, UL.SZARYCH SZEREGÓW 11, 77-100 BYTÓW, kraj/woj. pomorskie.
 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46910,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 46404,58
  • Oferta z najniższą ceną: 46404,58 / Oferta z najwyższą ceną: 46404,58
  • Waluta: PLN.
Data publikacji: 01.07.2013 (13:51) Data aktualizacji: 01.07.2013 (13:51)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1203