Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 179526-2013 z dnia 2013-05-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Słupsk
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez zamawiającego paliwa,tj. benzyny bezołowiowej 95-cio oktanowej, oleju napędowego, oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, oraz do...
Termin składania ofert: 2013-05-16
 
Słupsk: SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Numer ogłoszenia: 100873 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179526 - 2013r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez zamawiającego paliwa,tj. benzyny bezołowiowej 95-cio oktanowej, oleju napędowego, oraz skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, oraz do kanistrów dla potrzeb urządzeń mechanicznych (kosiarki,piły spalinowe itp.) w ilości zaplanowanej:Benzyna bezołowiowa 95 ok.7 200 litrów,Olej napędowy ok.11 500 litrów,Skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) ok.4 000 litrów. Zamawiający nie gwarantuje jednak zakupu wyżej wymienionych ilości paliwa w okresie trwania umowy w ramach niniejszego zamówienia.2.Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa,09.13.41.00-8 olej napędowy, 09.13.30.00-0 skroplony gaz ropopochodny LPG) 3.Zakup paliwa do samochodów służbowych oraz do kanistrów odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z potrzebami zamawiającego, całodobowo, siedem dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy (licząc od dnia podpisania umowy),dla siedmiu Oddziałów i jednej sekcji Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.4.Zamawiający wymaga, aby w niżej wymienionych siedmiu (7) miejscowościach, w których znajdują się Oddziały i Sekcja Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych lub w odległości nie większej niż 15 km od danej miejscowości, znajdowała się co najmniej jedna stacja.W skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dla którego wszczęto postępowanie wchodzą następujące Oddziały i sekcja z siedzibami w 1)oddział Zespołu-Park Krajobrazowy Dolina Słupi, z siedzibą w Słupsku, 2)oddział Zespołu-Nadmorski Park Krajobrazowy, z siedzibą we Władysławowie,3)oddział Zespołu-Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, z siedzibą w Stegnie,4)oddział Zespołu-Zaborski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Charzykowach, 5)oddział Zespołu-Wdzydzki Park Krajobrazowy, z siedzibą w Kościerzynie, 6)oddział Zespołu-Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz sekcja Zespołu-Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej z siedzibami w Gdańsku, 7)oddział Zespołu-Kaszubski Park Krajobrazowy, z siedzibą w Kartuzach. 5.Zakup paliwa dokonywany będzie za pomocą kart elektronicznych. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz posiadanych samochodów niezwłocznie po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą (w dniu wszczęcia postępowania zamawiający posiada na stanie 16 samochodów służbowych). W przypadku zwiększenia taboru samochodowego zamawiający będzie dokonywał aktualizacji wykazu. 6.W razie utraty kart z winy zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie do wydania kart dodatkowych lub zamiennych. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić blokadę karty w punkcie sprzedaży paliwa, po zgłoszeniu jej utraty przez zamawiającego.7.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wyda bezpłatnie 16 kart elektronicznych wystawionych na numery rejestracyjne samochodów służbowych zamawiającego oraz 7 kart elektronicznych, uniwersalnych umożliwiających tankowanie paliwa do kanistrów wyłącznie dla potrzeb urządzeń mechanicznych (kosiarki, piły spalinowe itp.).8.Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia liczby kart elektronicznych w razie zwiększenia liczby eksploatowanych pojazdów lub zwrotu kart w razie wycofywania poszczególnych pojazdów z eksploatacji. 9.Z tytułu użytkowania ww. kart elektronicznych Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych ani manipulacyjnych. 10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany posiadanych kart elektronicznych na nowe, w przypadkach wystąpienia dodatkowych potrzeb leżących po jego stronie.Wymiana kart elektronicznych w przypadkach, o których mowa powyżej odbywać się będzie nieodpłatnie w terminie 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego konieczności ich wymiany.11.Do czasu dostarczenia kart elektronicznych Zamawiającemu, tankowanie odbywać się będzie przy użyciu kart bankowych, płatniczych, będących w posiadaniu Zamawiającego. 12.Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać paliwa wysokiej jakości, zgodnie z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2008, Nr 221, poz. 1441 z póź.zm.) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U.2006 r. Nr 251, poz. 1851 z póź.zm.), a w szczególności: dla benzyny bezołowiowej 95-PN-EN 228:2009 Paliwa dla pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań, dla oleju napędowego (ON)-PN-EN 590 + A1:2011 Paliwa dla pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań, skroplony gaz ropopochodny LPG)-PN -EN 589:2009 Paliwa do pojazdów samochodowych. LPG.Wymagania i metody badań.13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: .@., która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji.W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę).Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej. 14.Wykonawca będzie wystawiać zamawiającemu faktury dwukrotnie w ciągu miesiąca w dwóch okresach rozliczeniowych tj. od 1 do 15 dnia danego miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca, w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego. Do każdej zbiorczej, prawidłowo wystawionej faktury wykonawca będzie załączać szczegółowe zestawienie tankowań dla poszczególnych pojazdów lub do kanistrów, które będzie zawierało w szczególności: numer rejestracyjny pojazdu lub informację, że tankowanie odbyło się przy użyciu karty elektronicznej, uniwersalnej, datę tankowania, rodzaj i ilość zatankowanego paliwa oraz jego cenę netto i brutto. 15.Podstawą do rozliczeń będą każdorazowo ceny brutto paliwa z uwzględnieniem zmian w rytmie dziennym, tj. obowiązujące w dniu zakupu przez zamawiającego paliwa oraz opust, który wykonawca wskaże w złożonej ofercie.16. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 17.Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 5 do SIWZ- Wzór umowy. 18.Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularz oferty) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 19.Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników...
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2013.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
  • Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, UL.CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92827,06 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 107903,00
Oferta z najniższą ceną: 107903,00 / Oferta z najwyższą ceną: 107903,00
Waluta: PLN.
Data publikacji: 05.06.2013 (16:41) Data aktualizacji: 05.06.2013 (16:41)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1556