Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYTARNIA, GMINA KARSIN, DZIAŁKA NR 341

Słupsk: KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYTARNIA, GMINA KARSIN, DZIAŁKA NR 341.
Numer ogłoszenia: 514872 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 472646 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYTARNIA, GMINA KARSIN, DZIAŁKA NR 341..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest:KAPITALNY REMONT PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PRZYTARNIA,GMINA KARSIN, DZIAŁKA NR 341.2.Szczegółowy zakres robót wraz z dokumentacją techniczną stanowią załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. 3.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:45212140-9 obiekty rekreacyjne, 45422100-2 usługi stolarki drewnianej,45422000-1 roboty ciesielskie. 4.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, określonymi w dokumentach wyżej wymienionych z zachowaniem wysokiej jakości wykonywanych robót.5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 6. Wykonawca na realizację całości przedmiotu zamówienia udzieli 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 7. Szczegółowe terminy oraz miejsca wykonania ww. prac należy uzgadniać na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego-Andrzejem Penkiem, który odpowiada za spisanie protokołu odbioru końcowego prac i realizację umowy. 8. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 9.Formularz ofertowo-cenowy, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty Wykonawcy ma zawierać cenę ryczałtową brutto (art. 632 kodeksu cywilnego) obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i które poniesie Wykonawca, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wzór formularza stanowi dodatek Nr 1 do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularzu ofertowo- cenowy) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.11. Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.12. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.14. Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.42.21.00-2, 45.42.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • USŁUGI LEŚNE WYGOCKI ANDRZEJ WYGOCKI, CIEMINO 16/2, 76-220 Główczyce, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15543,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18200,00
  • Oferta z najniższą ceną: 18200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31166,86
  • Waluta: PLN.

 

Data publikacji: 12.12.2013 (08:24) Data aktualizacji: 12.12.2013 (08:24)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1156