Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA PRZEBUDOWĘ I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU

Słupsk: PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU.
Numer ogłoszenia: 204009 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 321212 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: PRZEBUDOWA I REMONT SIEDZIBY TRÓJMIEJSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W GDAŃSKU, polegające na:1) przebudowie istniejącego budynku o funkcji biurowej i dobudowie klatki schodowej, stanowiącej I etap budowy, zlokalizowanej na działce nr 407, 408 i 406/1, obręb 12 w Gdańsku, ul. Polanki 51, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z dokumentacją projektową stanowiąca Załącznik od Nr 11 do nr 16 SIWZ. Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. 3. Wskazane w dokumentacji projektowej w tym również w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: znaki towarowe, patenty, miejsce pochodzenia, nazwy własne, wskazujące na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, uzasadnione są specyfiką przedmiotu zamówienia, są przykładowe i mają na celu wskazanie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w/w dokumentacji i w wykazie parametrów dla urządzeń i materiałów równoważnych, lub spełniających wymagania jakościowo -techniczne określone w dokumentacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NORDECO SP. ZOO.,, UL. KAZIMIERZA TETMAJERA 5, 83-400 KOŚCIERZYNA, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 356854,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 366553,17
  • Oferta z najniższą ceną: 366553,17 / Oferta z najwyższą ceną: 786424,94
  • Waluta: PLN.

 

Data publikacji: 03.10.2013 (14:03) Data aktualizacji: 03.10.2013 (14:03)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1214