Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 Słupsk: Remont infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
Numer ogłoszenia: 256172 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 103307 - 2013r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym..
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:Remont infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.2.W ramach remontu infrastruktury przewidziano trzy zadania: 1)Remont pomostu widokowego we Wdzydzach Tucholskich.a)Zadanie obejmuje wykonanie remontu kapitalnego pomostu widokowego we Wdzydzach Tucholskich, wraz z dojściem określonym w projekcie. Lokalizacja na terenie gminy Karsin, w obrębie Wdzydze Tucholskie, dz. nr 204/2, szczegółowa lokalizacja zostanie wskazana przez zamawiającego podczas montażu w terenie. b)Miejsce usytuowania pomostu jest otoczone roślinnością wysoką, ale zakres remontu nie wymaga ingerencji w roślinność,jak również nie wymaga zmiany konfiguracji terenu. Lokalizacja nie posiada żadnych mediów i jest nieogrodzona. Przylega do drogi wiejskiej.c)szczegółowy zakres robót wraz z projektem budowlanym, kosztorysem ślepym stanowią załącznik nr 1 SIWZ. 2) Remont wieży obserwacyjnej nad jeziorem Lipno. a) Zadanie obejmuje wykonanie remontu kapitalnego wieży obserwacyjnej nad jeziorem Lipno, wraz z dojściem określonym w projekcie. Lokalizacja na terenie gminy Dziemiany, w obrębie Piechowice, dz. Nr 212, o trudnej dostępności dla samochodów osobowych, a niedostępny dla samochodów ciężarowych. W miejscu lokalizacji obiektu nie ma żadnych mediów.b) szczegółowy zakres robót wraz z projektem budowlanych, kosztorysem ślepym stanowią załącznik nr 1A do SIWZ. 3) Remont mostu drewnianego a)Zadanie obejmuje, wykonanie remontu kapitalnego mostu drewnianego na starorzeczu rzeki Wda na odcinku km 0+427. Lokalizacją na terenie gminy Lipusz, w obrębie Płocice, dz. nr 402, szczegółowa lokalizacja zostanie wskazana przez zamawiającego podczas remontu w terenie.b)szczegółowy zakres robót wraz z uproszczoną dokumentacją projektową, kosztorysem ślepym stanowią załącznik nr 1B do SIWZ. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ i w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 1, 1A,1B do SIWZ z zachowaniem wysokiej jakości wykonanych robót. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 6. Wykonawca na realizację całości przedmiotu zamówienia udzieli 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 7. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości na bieżąco z przedstawicielem Zamawiającego - Andrzej Penk tel. 605 424 657 (Wdzydzki Park Krajobrazowy z siedzibą w Kościerzynie).8. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie dokumentów stanowiących załączniki Nr 1,1A,1B do SIWZ oraz przeprowadzonej wizji lokalnej. 9.Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.10.Formularz ofertowo-cenowy, który stanowić będzie odpowiedni załącznik do oferty Wykonawcy ma zawierać cenę ryczałtową brutto (art. 632 kodeksu cywilnego) obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i które poniesie Wykonawca, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wzór formularza stanowi dodatek Nr 1 do SIWZ.11.Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularz ofertowo-cenowy) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie. 12.Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 13.Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.14. Zamawiając nie dopuszcza:składania ofert częściowych (Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części),składania ofert wariantowych.15. Zamawiający nie przewiduje:udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy;zawarcia umowy ramowej,aukcji elektronicznej,zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6, 45.42.20.00-1, 45.22.11.19-9, 45.42.21.00-2.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie finansowane jest ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pod nazwą: Ochrona hydrobiontów w dorzeczu Słupi oraz walorów przyrodniczych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 
Hydro-Inż. S.C., Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś,, WICKO 7, 84-352 WICKO 7, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55692,28 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 
Cena wybranej oferty: 56223,27
Oferta z najniższą ceną: 56223,27 / Oferta z najwyższą ceną: 59984,99
Waluta: PLN.
Data publikacji: 02.07.2013 (13:30) Data aktualizacji: 02.07.2013 (13:30)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1426