Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Słupsk: Dostawa skanera- licznika do monitoringu wędrówek ryb wraz z kamerą dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Numer ogłoszenia: 249264 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107457 - 2013r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 842 98 29, faks 59 842 98 29.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa skanera- licznika do monitoringu wędrówek ryb wraz z kamerą dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych..
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa skanera-licznika do monitoringu wędrówek ryb wraz z kamerą dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.3.Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na zamawiającego własności rzeczy oraz dostarczenie jej zamawiającemu. Miejscem dostarczenia urządzenia jest wskazane przez zamawiającego: przepławka przy jazie głównym na węźle wodnym na rzece Słupi w Słupsku- zwane dalej również miejscem dostawy skanera.4.Wykonawca udzieli minimum:24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.5.Wymagane jest, aby dostawca zapewnił we własnym zakresie transport. Wymagane jest uruchomienie urządzenia (skanera) i przeprowadzenie prób technicznych (testów) poprawności pracy, zakończonych wynikiem pozytywnym i potwierdzonych podpisaniem protokołu odbioru.6.Wymaga się również przeprowadzenia instruktażu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, w wymiarze co najmniej 3 godzin, prowadzone dla dwóch osób zamawiającego.7.Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również dostarczenie zamawiającemu następujących dokumentów (z prawem do korzystania z tych dokumentów):a) dokumentacja (instrukcja) techniczna urządzenia wraz z opisem budowy, eksploatacji i zasad bezpieczeństwa, b)dokumenty potwierdzające osiąganie podanych parametrów technicznych (wyniki badań technicznych) ich zgodności z parametrami wymienianymi w pkt.2.c) karta gwarancyjna d) innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania.8.Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia rzeczy używanej, tj. innej niż fabrycznie nowa i kompletny.9. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):31644000-2-różne rejestratory danych,32333100-7-rejestratory obrazu wideo 10.Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.11.Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Formularz oferty) części (zakres) zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie dopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie.12.Zlecenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.13.Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w dodatku nr 4 do SIWZ-Wzór umowy.14.Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert częściowych (Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części),składania ofert wariantowych.15.Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy; zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.64.40.00-2, 32.33.31.00-7.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie finansowane jest ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pod nazwą: Ochrona hydrobiontów w dorzeczu Słupi oraz walorów przyrodniczych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • NURKOWANIE HYDROGRAFIA NAWIGACJA POLSKA, MACIEJ ROKUS, UL. POWSTAŃCÓW 19, 40-039 KATOWICE,, UL. POWSTAŃCÓW 19, 40-039 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182990,80 PLN.
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 228780,00
  • Oferta z najniższą ceną: 222507,00 / Oferta z najwyższą ceną: 228780,00
  • Waluta: PLN.
Data publikacji: 27.06.2013 (14:41) Data aktualizacji: 27.06.2013 (14:41)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1385