Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Słupsk, 10.04.2013 r.

numer sprawy DAO. 251-1/2013
 
dotyczy:  Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 
Zamawiający: Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, pod nazwą:
 
Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
 
W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzoną zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
Jednocześnie, na podstawie art. 27 ust. 2 w/w ustawy, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w jednej z niżej wymienionych form:
 
  • faksem, na numer Zamawiającego: (59) 84 29 829, poprzez odesłanie niniejszego pisma, potwierdzonego datą odebrania i podpisem osoby odbierającej, oraz określeniem ilości otrzymanych stron,
  • e-mailem, na adres: a.gatarek@pomorskieparki.pl poprzez napisanie treści potwierdzenia z określeniem ilości otrzymanych stron, wskazaniem daty otrzymania zawiadomienia oraz z podaniem imienia i nazwiska osoby potwierdzającej.
W przypadku nie dopełnienia w/w żądania za datę otrzymania Przez Państwa Firmę niniejszego zawiadomienia uznana zostanie data jego przekazania przez Zamawiającego, figurująca  w raporcie wysłania faksem, potwierdzająca pozytywny rezultat transmisji.
 
 
 
Słupsk, 10.04.2013 r.
 
numer sprawy DAO. 251-1/2013
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Remont gruntowny infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
 
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:
 
Przedsiębiorstwo Prywatne „KOPOL”, ul. Szarych Szeregów 11, 77-100 Bytów,
reprezentowane  przez Pana Jana Kożyczkowskiego.
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100%= 100 punktów.
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium najniższa cena i łączną punktację.
 
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium cena
1 OptiWood Pl,  Monika Zwolińska, Łętowo 37 A,  76-124 Żukowo 91,71 pkt
2
Przedsiębiorstwo Prywatne „KOPOL”, Jan Kożyczkowski,
ul. Szarych Szeregów 11, 77-100 Bytów
100,00 pkt

 

II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) z postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
 
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Umowa zostanie podpisana po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp dotyczących zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy (w zakresie przetargu nieograniczonego).
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
 
 
Dyrektor
Bożena Sikora
Data publikacji: 10.04.2013 (14:22) Data aktualizacji: 10.04.2013 (14:22)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1284