Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Remont infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

 Słupsk, 26.06.2013 r.

numer sprawy DAO. 251.3.2013
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Remont infrastruktury turystycznej we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.
 
 
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:
 
Hydro-Inż. S.C., Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, 84-352 WICKO 7.
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, 
w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100%= 100 punktów.
 
W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium najniższa cena.
 
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów 
w kryterium cena
1 Hydro-Inż. S.C., Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, 84-352 WICKO 7 100,00 pkt
2
Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji „ANKRA- BIS”, 
Gabriel Trojański,  77-100 Bytów, Rzepnica ul. Św. Wojciecha 9, Rzepnica
93,73 pkt
 
II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) z postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
 
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie krótszym niż 
5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą  elektroniczną,  albo 
w terminie  nie  krótszym  niż  10  dni  od  dnia  przesłania zawiadomienia w inny sposób.
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o których mowa w pkt  3,  jeżeli w postępowaniu o  udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
 
Przed  podpisaniem  umowy  wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa do zawarcia umowy.
 
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
 
Dyrektor
Bożena Sikora

 

Data publikacji: 26.06.2013 (10:32) Data aktualizacji: 26.06.2013 (10:32)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1428