Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
www.pomorskieparki.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.

 Słupsk, 16.05.2013 r.

numer sprawy DAO. 251.2.2013
 
 
 
dotyczy:  Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
 
Zamawiający: Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, pod nazwą:
 
SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH.
 
 
W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzoną zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
Jednocześnie, na podstawie art. 27 ust. 2 w/w ustawy, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w jednej z niżej wymienionych form:
 
  • faksem, na numer Zamawiającego: (59) 84 29 829, poprzez odesłanie niniejszego pisma, potwierdzonego datą odebrania i podpisem osoby odbierającej, oraz określeniem ilości otrzymanych stron,
  • e-mailem, na adres: a.gatarek@pomorskieparki.pl poprzez napisanie treści potwierdzenia z określeniem ilości otrzymanych stron, wskazaniem daty otrzymania zawiadomienia oraz z podaniem imienia i nazwiska osoby potwierdzającej.
W przypadku nie dopełnienia w/w żądania za datę otrzymania Przez Państwa Firmę niniejszego zawiadomienia uznana zostanie data jego przekazania przez Zamawiającego, figurująca  w raporcie wysłania faksem, potwierdzająca pozytywny rezultat transmisji.
 
 
 
Słupsk, 16.05.2013 r.
 
numer sprawy DAO. 251.2.2013
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
SUKCESYWNY ZAKUP PALIWA NA POTRZEBY POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
 
 
I. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą:
 
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock.
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, określone w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawcy uzyskała 100 punktów.
 
 
II. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy nie odrzucił z postępowania żadnej oferty.
 
III. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) z postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
 
IV. TERMIN, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie:
1) po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną
2) po upływie 10 dni – w przypadku przesłania niniejszego w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w rozdziale III, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy, szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIWZ.
 
 
Dyrektor
Bożena Sikora
Data publikacji: 16.05.2013 (12:09) Data aktualizacji: 16.05.2013 (12:09)
Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek
Autor: Dariusz Wrzosek liczba wejść: 1315